darbaspēka plāns  work plan 
iepirkuma plāns  purchasing plan 
kalendārais plāns  calendar plan 
kalendārais darbu plāns  calendar work plan 
personiskais plāns  personal plan 
piegādes plāns  supply plan 
ražošanas nomenklatūras plāns  plan of production nomenclature 
ražošanas un finanšu plāns  plan of production and finances 
tehnoloģiskais rūpniecības finanšu plāns  financial plan of technical production