finanšu rezerve  financial reserve 
materiālā rezerve  material reserve 
rezerves daļas  spare parts, repair parts, repair pieces