zinātnes un tehnikas progress  scientific & technical progress 
zinātniskais grāds  academic degree 
zinātniskās pētniecības centrs  scientific research centre 
zinātniskās pētniecības institūts (ZPI)  scientific research institute 
zinātniski tehniskā jaunrade  scientific and technical work  
zinātniski tehniskā padome  scientific and technical council