H


  haizivs 

  shark 

  himna 

  hymn ; anthem 

  humâns 

  humane