NaudaKas grib daudz sīkas naudas,
Lai dēj šķību ozoliņu:
Zelta nauda sabirusi
Šķībajā ozolā.

Jāņu nakti dancot gāju,
Naudu bēru zābakos,
Lai teic meitas dancodamas,
Tam sudraba zābaciņi.

Margodama saule lēce
Caur ozola lapiņām:
Dravenieka līgaviņa
Zelta naudu rēķinaja.

Baltaitiņa jūru brida
Sudrabiņa radziņiem;
Rīgas kungi pretī nāca,
Siekiem naudu mērīdami.

Ūdris, bebris cīkstējās
Straujupītes maliņā.
Abi bija naudas vīri
Naudas svārki mugurā.

Balta cūka peld pa jūru,
Naudas kule mugurā.
Peld cūciņa maliņā,
Grimst naudiņa dibenā.

Ai bitīte, svārbulīte,
Maksā manu dienas darbu:
Sen skaidiņa sapuvusi,
Dienas darbi nemaksāti.

Šorīt muti nomazgāju -
Vairāk ledus, ne ūdeņa,
Lai manai pādītei
Vairāk zelta, ne sudraba.

Bitīte bajāra
Kalponīte:
Tā nesa zeltiņu,
Tā sudrabiņu.

Jūra šņāca, jūra krāca,
Kas guļ jūras dibenā?
Tur gulēja zelta nauda
Sudrabiņa lādītē.

Smalku skuju priedīt' dēju
Tīrumiņa galiņā
Tur bitīte ielīgoja
Ar to vasku ritenīti.
No tā vasku ritenīša
Naudiņā iekūlos,
Naudiņā iekūlos,
Nopirk' bēru kumeliņu,
Nopirk' bēru kumeliņu,
Atved' skaistu līgaviņu,
Mīkstu cisu taisītāju,
Paladziņa klājējiņu.

Nekas iet par bites godu:
Miglā zeltu salasa,
Saulitē sēdedama
Zelta troni darina.Tautas dziesmu izlase