PutniSkaisti dzied sīki putni,
Pazarēs sēdēdami;
Skaisti dūc tā bitīte,
Kas nes saldu medutiņu.

Cīrulītis, mazputniņš,
Tas miedziņa negulēja.
Tas cēlās rītā agri,
Tas priecīgi padziedāja.

Rubenītis bungas sita
Zaļa bērza galotnē,
Sīkus putnus traucēdams,
Lai neēda pumpuriņus.

Cīrulītis ziergu puisis
Ar pelēku paltraciņu:
Žagatiņa garu asti,
Tā bij ziņas devējiņa.

- Kur brauciet, sīki putni,
Vāģīšos sasēduši?
- Mēs braucam tai zemē,
Kur ir silta vasariņa.

Dziedi, dziedi, meža māte,
Tu zināji skaistas dziesmas!
Tev pateica sīki putni,
Pa zariem lēkādami.

Bērziņš auga uz akmeņa
Sudrabiņa lapiņām;
Strazdiņš dzied galotnē,
Lakstīgala pazarē.

Guļu, guļu, miegs nenāk
Apakš kupla ozoliņa.
Kā bij man miegam nākt,
Putni dzied zariņos.

Sīki putni, mazi putni,
Kur gulēsit šo naksniņu?
Cits priedē, cits eglē,
Cits celiņa maliņā.

Grieze grieza rudzīšos,
Paipaliņa pļaviņā;
Grieze grieza maizes klaipu,
Paipaliņa - siena vālu.

Lakstīgala suņus sauca,
Kalniņā stāvēdama,
Irbes meita klausījās
Pelēkām austiņām.

Zīlīte, žubīte,
Daudz tavu bērnu:
Divi guļ, divi kuļ,
Divi brauc mežā,
Divi velk, divi stumj,
Divi tek pakaļ.

Cīrulītis rillināja
Mana lauka galiņā;
Kā tam bija nedziedāt -
Brālīts veda lakstīgalu.

Sauciet, kungi, grāmatā,
Vai ir visi meža putni;
Ir gan visi, ir gan visi,
Sarkankrūtis vien nebija,
Sarkankrūtis vien nebija,
Baltvēdere vāverīt'.

Cīrulīti, cīrulīti,
Pavasara dziedātāj!
Vai tu ledū neiesali,
Cinī ziemu gulēdams?

Teterītis tiltu dara
Niedoliņa krūmiņā;
Irbju bānis pāri gāja
Dzeltenāmi kājiņām.

Pūce, pūce, lielcekule,
Neej strazdu pulciņā!
Liels pulciņš strazdu tek,
Noplūks tavu cekulīti.

Pūce brauca Liepājā
Ar baložu māmuliņu.
Kur būs mums cita pūce,
Kur baložu māmuliņa?

Šķībi, greizi, grunbulaiņi
Mana tēva ozoliņi;
Citāi dziede sīļa bērni,
Citāi pūces kladzinaja.

Vanadziņš brīnījās,
Pūcei auga skaisti bērni.
- Kas tev bēda, vistu zagli,
Kāda māte, tādi bērni.

Pūce, pūce, platu galvu,
Pacel krēslu vanagam,
Lai apsēde vanadziņis
Ar saviemi bērniņiem.

Pūce, pūce, lielcepure,
Pacel krēslu vanagam:
Vanagam gari spārni,
Plekūst, dienu lidojot.

Pūces meita, lielcekule,
Taisi gultu vanagami,
Vanagami, nabagami,
Vaska spārni piekusuši
Vaska spārni piekusuši,
Garu dienu lidinot.

Pūce, pūce, platacīte,
Pacel krēslu vanagam!
Ja krēsliņu nepacelsi,
Noplūks tavu cekuliņu.

Visi koki iesmam der;
Apins vien nederēja;
Visi putni cepti der,
Bitīt' vien nederēja.

Līdiet, tautas, bērzu birzi,
Vienu daļu atstājiet,
Vienu daļu atstājiet,
Putniņiem uzmesties!

Kūla mani sila dzenis,
Kūla meža cīrulītis;
Tāpēc mani putni kūla,
Ka es tēva neklausīju.

Šim piedevu, tam piedevu,
Dzilnai vien nepiedevu,
Kam tā manu dējumiņu
Ik rītiņa klaudzināja.

Ceļatiesi kājiņāsi,
Veci bišu bitenieki,
Nu dziedaja jūras gaiļi,
Nu ezara gaigaliņas.

Sīli, sīli, būs tev tiesa,
Kam siliņu dedzinaji:
Bāliņam sadeguši
Trīs rakstiti ozoliņi.Tautas dziesmu izlase