Konkurss par labākajiem priekšlikumiem Rīgas 800 gadu jubilejas svinībām.


Rīgas domes Rīgas astoņsimt gadu jubilejas rīcības komiteja izsludina konkursu trijās grupās par scenārija pieteikumiem, atsevišķiem priekšlikumiem un idejām šai gadadienai veltīto sarīkojumu norisē: pirmajā grupā - par labāko scenārija pieteikumu svētku centrālajam uzvedumam, otrajā un trešajā grupā par priekšlikumiem un idejām, kas būtu izmantojamas centrālā uzveduma un visas svētku norises īstenošanā gan satura pilnveidošanā, gan žanra un vietas izvēles ziņā, gan arī tehnisko palīglīdzekļu savdabīga dizaina un vizuālo efektu izmantošanā.

Scenārija pieteikumā un atsevišķo ideju plānojumos var tikt izmantota gan dziesmu svētku un folkloras festivālu, gan pēdējo gadu modernās mūzikas festivālu pieredze, var tikt atjauninātas viduslaiku mistēriju uzvedumu tradicionālās formas, var tikt izmantots viss, ko piedāvā modernais ielu un ūdens svētku teātris, kā arī mūsdienu tehnikas iespējām un vizuālajiem efektiem bagātinātie brīvdabas uzvedumi.

Konkursa mērķis ir iegūt svētku organizētāju rīcībā saturā visbagātāko un paredzētā izpildījuma ziņā visefektīgāko pieteikumu, kas būtu par pamatu svētku kulminācijas norises scenārija veidošanai. Konkursa ceļā iegūtie atsevišķu ideju un tehnisko risinājumu piedāvājumi būtu izmantojami šā scenārija bagātināšanai, kā arī vizuālo efektu meklējumiem, kas nepieciešami lielam ļaužu skaitam adresētām skatāmspēlēm.

Kā paredzētā uzveduma norises vietu rīcības komisija ieteic izmantot Daugavas krastmalu posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam. Tas nenozīmē, ka tā būtu vienīgā iespēja. Pieteikuma autors var izvirzīt savu priekšlikumu. Obligāts nosacījums ir saistība ar Vecrīgu.

Svētku centrālā uzveduma svinīgā izrāde paredzēta 2001. gada 19. augustā. Jārēķinās ar to apstākli, ka šim datumam sekojošā nedēļā paredzami uzveduma atkārtojumi, kas dotu iespēju to noskatīties lielākam cilvēku skaitam.

Konkurss tiek izsludināts 3 pieteikumu grupās.

1. grupa

Literārā un režisoriskā scenārija pieteikuma konkurss.

Pretendentam jāiesniedz satura ziņā pietiekami skaidri iezīmēts un paredzētajās norisēs līdz galam izstrādāts scenārija plāns. Tam nav vēl jābūt literāri pabeigtam darbam ar tekstu, taču ieceres shematiskajam izklāstam jābūt skaidram un konkrētam. Izklāstā jānorāda arī paredzētie izpildītāji - dramatiski, plastiskie, vokālie vai muzikālie ansambļi. Paredzot sadarbību ar konkrētu režisoru, scenogrāfu, komponistu, to vārdi, tāpat kā ieceres autora vai autoru vārdi, netiek nosaukti. Ieceres autora vai autoru vārdi tiek pievienoti slēgtā aploksnē.

Ieceres izklāsta minimālais apjoms - 10 A4 formāta lapas.

2. grupa

Konkurss par atsevišķiem priekšlikumiem, kas varētu bagātināt svētku norisi.

Tā mērķis - no Rīgas vēstures un līdzšinējo svētku tradīciju vai citu nozaru speciālistiem iegūt atsevišķus interesantus priekšlikumus gan par iespējamo uzveduma vietu, gan par tā žanrisko risinājumu, gan norādot laika posmus vai epizodes Rīgas vēsturē, kas būtu atainojamas pasākumos. Ikviena doma, kas varētu tikt izmantota galvenā uzveduma scenārija vai svētku norises papildināšanā, var tikt iesniegta šim konkursam. Tās izklāsts var būt īss, bet tam jābūt ļoti konkrētam.

3. grupa

Tehnisko ierīču, dizaina un vizuālo efektu piedāvājumu konkurss.

Tā mērķis ir uzzināt, ko ielu teātra un brīvdabas uzvedumu žanrā var piedāvāt speciālisti, izgudrotāji, dizaineri un konstruktoru firmas uzbūvju, asprātīgu teatrālu palīgierīču, vizuālo efektu, apgaismojuma un pirotehnikas jomā, lai uzvedumam noderīgos piedāvājumus varētu izmantot, slēdzot līgumus ar piedāvātājiem. Trešā grupa - tas ir piedāvājumu konkurss, kura uzvarētāji iegūst tiesības, noslēdzot līgumu, piedalīties uzveduma tehniskās sagatavošanas un realizēšanas darbā. Šai grupā, atšķirībā no 1. un 2. grupas, prēmijas nav paredzētas.

Konkursā paredzētas šādas prēmijas:

1. grupā

Viena galvenā prēmija Ls 3000 apmērā par labāko scenārija pieteikumu.

Divas papildu prēmijas Ls 500 katra par pieteikumiem, kuru elementi ir izmantojami, veidojot uzveduma scenāriju.

2. grupā

Viena pirmā prēmija Ls 1000 apmērā par asprātīgāko ideju svētku risinājumam.

Divas otrās prēmijas Ls 500 apmērā par svētkiem izmantojamām idejām.

Trīs trešās prēmijas Ls 300 apmērā par izmantojamiem priekšlikumiem.

Konkursa pieteikumi jāiesniedz līdz 1997. gada 15. janvārim.

1. un 2. grupas pieteikumi iesniedzami ar devīzi, aploksnē pievienojot autora vārdu un adresi.

3. grupas pieteikumi jāiesniedz, norādot iesniedzēja vārdu, firmas nosaukumu un adresi.

Ar galvenās prēmijas ieguvēju (vienpersoniski vai ar autoru grupu) rīcības komiteja slēdz līgumu par svētku uzveduma scenārija pilnīgu izveidi. Rīcības komiteja patur tiesības šajā darbā noteikt savas prasības par scenārija papildināšanu, piedāvājot arī konkursā iegūtās idejas.

Rīcības komiteja patur arī tiesības izvirzīt savus kandidātus, veidojot uzveduma iestudētāju radošo brigādi.

Žūrijas pienākumus šajā konkursā uzņemas Rīgas 800 gadu jubilejas rīcības komiteja, pieaicinot atsevišķu nozaru ekspertus.

Pieteikumi iesniedzami Rīgas domē, Valdemāra ielā 3, 342. kabinetā.

No laikraksta "Rīgas Balss" 1996. g. oktobris


Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā WWW