PIETURZĪMES TEIKUMA BEIGĀS

 

Pieturzīmes teikuma beigās rāda ne vien teikuma nobeigumu, bet arī runātāja attieksmi pret teikumā ietverto saturu. Parasti teikuma beigās lieto punktu, jautājuma zīmi vai izsaukuma zīmi, bet īpašas emocionālas nokrāsas parādīšanai var lietot arī daudzpunkti vai minēto pieturzīmju savienojumus.

 

Punktu lieto:

1) vienkārša stāstījuma teikuma beigās, piemēram:

Jau atkal rudens ir.  To kļava teic pie loga.

Krīt lapa līgojot un deg kā pīlādžoga.

(A.Grigulis.)

 

2) salikta teikuma beigās, ja virsteikums vai pēdējā neatkarīgā teikuma daļa atbilst stāstījuma teikumam, piemēram:

Nu raupjā miza eglei nav vairs gluda,

Nu bērza vaigos sirma bārda stīdz,

Bet neprasa viņš, kāpēc kļuvi ruda,

Un klusē viņa, kāpēc zari trīc.

(H.Heislers.)

 

3) mazāk kategoriska rosinājuma teikuma beigās, ja tajā ir darbības vārda pavēles izteiksmes forma, piemēram:

Noliec galvu un pieliec celi pie zemes, 

un stāvi ilgi tā tumsā līdz acis aprod. 

Apdomā labi, padari gudri.

(I.Ziedonis.)

 

4) mazāk emocionālu retorisko jautājuma teikumu beigās, piemēram:

Vai nu gluži tā būs, ka pa visiem ko prātīgu neizdomāsim.

(V. Lācis.)

 

5) aiz vārdiem vai teikuma daļām, ko stilistiskos nolūkos atdala (parcelē) no pārējā izteikuma:

Ļaudis bija jāizglīto, un Kronvalds jau ar pirmajiem soļiem Vecpiebalgā nodevās šim darbam. Skolā un labdarības biedrībā.

(J. Kalniņš.)

Dzīvība. Tai dziesmu dzied priežu galotnes vējā. Dzīvība. To dvašo raženā atvasaras diena.  

(R. Ezera.)

Dzejnieks - tas ir ceļš. No sirds uz sirdi. No viena laikmeta citā. 

(J. Marcinkevičs.)

 

 

Punktu nelieto:

1 ) aiz virsraksta iespiestajos un ar mašīnu rakstītajos tekstos, ja tas veidots ar cita tipa burtiem;

2) grāmatu titullapās aiz grāmatas nosaukuma, izdošanas vietas un gada norādes;

3) aiz informatīviem uzrakstiem dažādās iestādēs, veikalos u.tml., piemēram:

Direktors

Vietu nav

Veikals atvērts ik dienas 9 -18

4) uz aploksnes adresē, piemēram:

Andrejam Bērziņam

Brīvības ielā 82, dz. 105

Rīga, LV-1050

5) vēstulēs un lietišķajos tekstos aiz paraksta;

6) aiz teikuma ar tiešo runu, ja aiz piebildes ar stāstījuma modalitāti seko tiešā runa, kuras beigās ir jautājuma vai izsaukuma zīme, piemēram:

Velns sāk lūgties: "Atlaidies tuvāk, došu veselu sieku zelta!"

Atskrien tādi mazi puišeļi un prasa kā sadeguši: "Ko gribi?"

 

 

Jautājuma zīmi lieto:

1) vienkārša īstā jautājuma teikuma beigās, piemēram: Vai drīz būs pavasaris?

2) salikta teikuma beigās, ja virsteikums vai pēdējā neatkarīgā teikuma daļa atbilst jautājuma teikumam, piemēram:

Tev liekas, ka bērzs tā teiktu, un vai tam nav taisnība?           

(P.Vīlips)

3) iekavās aiz kāda vārda vai izteikuma, lai parādītu rakstītāja šaubas par izteikto saturu, piemēram:

No vecās pils gājusi pa upes apakšu (?) eja uz otru krastu.

4) norādot dialoga tekstā uz sarunu dalībnieka izbrīnu vai neizpratni, piemēram:

Paslinkais Juris Auziņš 1. septembrī priecīgs saka:

- Māmiņ, tagad es esmu pirmais skolēns klasē!

- ?

- Andris Āboliņš šogad mācīsies citā skolā!

5) aiz virsrakstiem, grāmatu u.c. darbu nosaukumiem, reklāmu un afišu tekstiem, kuriem ir jautājuma nozīme, piemēram:

"Vai viegli būt jaunam?" (filma)

Vai esat noslēguši dzīvības apdrošināšanas līgumu? (gaismas reklāma)

Piezīme. Ja virsraksts rāda, ka darbs dos atbildi uz izvirzīto jautājumu, jautājuma zīmi neliek, piemēram:

"Kā vecais Zemītis pašu nelabo redzējis" (R.Blaumanis.)

 

Izsaukuma zīmi lieto:

1) izsaukuma teikuma beigās, piemēram: Cik labi sākas diena!

2) vēlējuma teikuma beigās, piemēram: Kaut drīz pienāktu vasara!

3) rosinājuma teikuma beigās, piemēram:

Ziedoņa un dziesmu draugi Allaž būsim arī mēs! (H.Dorbe.)

Pūt, vējiņ, dzen laiviņu!

 

Daudzpunkti lieto vai nu vienu pašu, vai kopā ar izsaukuma zīmi vai jautājuma zīmi, lai norādītu uz īpatnēju teikuma emocionālo noskaņu, piemēram:

"Cilvēki, mīliet dzīvi..." čukstēja Edgars. "Mīliet to, jo tā ir laba un skaista ..." (V.Lācis.)

Cik te augstu izliecies tas debesu loks! ... (A. Brigadere.)

Vai tu atminies, toreiz pļavā!... Kā tur šalca mežs, dzeguzes kūkoja un no siena smaržas galva reiba ... (A. Upīts.)

Vai tu gribi apstādināt kuģi?! ... (Ž. Grīva.)

 

VINGRINĀJUMI