Arturs Ozols (1912 - 1964) - valodnieks, folklorists, filoloģijas
zinātņu doktors

Dzimis Rīgā strādnieka ģimenē. 1931.gadā beidzis Rīgas skolotāju
institūtu. A. Ozols ar pārtraukumiem studējis Latvijas Universitātes
Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļā (1933 - 1945).
Viņš ir strādājis par skolotāju dažādās skolās, par arhivāru Latvijas
Valsts arhīvā (1939 - 1940), korektoru laikrakstā ,,Jaunais Komunārs’’
(1940 - 1941) un izdevniecībā ,,Latvju grāmata’’ (1944). A. Ozols bijis
Rīgas skolotāju institūta un Latvijas Pedagoģiskā institūta docētājs. No
1958. gada līdz 1963. gadam A. Ozols bijis Latvijas Universitātes
zinātniskais prorektors.

A. Ozola veikums valodniecības attīstībā:
- publicējis rakstus ,,Par dažiem vārdkopu sintakses jautājumiem latviešu
klasiskajās tautasdziesmās’’ (1956), ,,Adverbizācijas problēma un
verbālās vārdkopas ar atkarīgiem adverbiem’’ (1958), ,,Raksturīgākās
latviešu tautasdziesmu nominālās vārdkopas’’, ,,Latviešu tautasdziesmu
frazeoloģijas pamatjautājumi’’, ,,Konvarianti latviešu klasiskajās
tautasdziesmās’’ (1959) u. c.;
- raksti par folkloristiku, kas apkopoti krājumā ,,Raksti folkloristikā’’
(1968);
- publicējis rakstus par latviešu literārās valodas vēstures, mūsdienu
literārās valodas normas, gramatiskās struktūras jautājumiem: ,,K.
Barons latviešu literārās valodas vēsturē’’ (1962), ,,Literārās valodas
attīstība’’ (1963), ,,Latviešu rakstu valodas un literārās valodas vēstures
pētīšanas metodes un sistēma’’ (1964), ,,Internacionālismu liktenis
latviešu tautības valodā’’ (1964);
- publicējis grāmatu ,,Ābece pieaugušajiem’’ un rakstus par latviešu
valodas mācīšanas metodiku;
- raksti par valodniecības jautājumiem apkopoti krājumā ,,Raksti
valodniecībā’’; sarakstījis monogrāfijas ,,Latviešu tautasdziesmu
valoda’’ (1961) un ,,Veclatviešu rakstu valoda’’ (1965).

Vēl par A.Ozolu.