APSTĀKĻA VĀRDI

Apstākļa vārdi ir patstāvīgi, nelokāmi vārdi, kas nosauc darbības, īpašības vai apstākļa pazīmes.

Drīz ausīs rīts.

Viņš devās mājup.

Cik te skaisti!

Kāpēc vienmēr notiek ?

Sintaktiskā lietojuma ziņā apstākļa vārdi teikumā parasti ir apstākļi, retumis apzīmētāji vai kopā ar saitiņu – izteicēji. Tie var ievadīt arī palīgteikumu vai jautājuma teikumu. Apstākļa vārdi ir pakārtoti darbības vārdiem, īpašības vārdiem un apstākļa vārdiem, atsevišķos gadījumos kā apzīmētāji – lietvārdiem, kas apzīmē darītāju, piem., ātri iet, gaiši zils, ļoti lēnām, pāri cēlājs.

Ir tādi apstākļa vārdi, kuri nosaka locījumu vārdiem, ar ko tie ir saistīti. Apstākļa vārdi daudz, maz, vairāk, mazāk, cik, tik piesaista nomenus ģenitīvā, piem., daudz naudas, maz laika, cik gadu.

Apstākļa vārdiem, kas ir atvasināti no īpašības vārdiem vai divdabjiem, var veidot salīdzināmās pakāpes:

lēnu – lēnāk – vislēnāk,

labi – labāk – vislabāk,

maz – mazāk – vismazāk,

patīkami – patīkamāk – vispatīkamāk.

Īpatnējas salīdzināmās pakāpes formas ir apstākļa vārdam daudz:

daudz – vairāk – visvairāk.

Pēc nozīmes apstākļa vārdi iedalās:

ārā, iekšā, augšā, lejā, apkārt, kur, citur, kaut kur, nekur, pakaļ, pretī, priekšā, sānis, še, te, šepat, tepat, šur, tur, turpat, turp, šurp, kurp, prom, mājup, vietumis, vienuviet, laukā u.c.;

kad, tad, šad tad, vienmēr, šodien, tagad, nupat, drīz, jau, laikus, pirmīt, rīt, parīt, šorīt, vakar, šovakar, aizvakar, pirmdien, toziem, šovasar, vēlāk, mūžam, laikus, reiz, šoreiz u.c.;

kā, tā, lēnām, ātri, klusu, cieši, asi, stingri, aktīvi, pasīvi, dabiski, kājām, braukšus, skriešus, rikšiem, sēdus, šķērsām, aizgūtnēm u.c.;

cik, tik, maz, daudz, vairāk, mazāk, nemaz, diezgan, drusku, gana, gandrīz, pavisam, pilnīgi, vienreiz, puslīdz u.c.;

kāpēc, tāpēc, kādēļ, tādēļ, kālab, tālab, kālabad, tālabad, kamdēļ, tamdēļ;

bail, žēl, vienalga, brīv.

Dažiem apstākļa vārdiem var būt vairākas nozīmes, piem., apstākļa vārdiem šurpu turpu ir saplūdusi vietas un veida nozīme vārdu savienojumā klaiņot šurpu turpu.

Pēc cilmes apstākļa vārdi iedalāmi:

Apstākļa vārdu morfoloģiskā analīze