SKAITĻA VĀRDI

Skaitļa vārdi ir patstāvīgi vārdi, kas nosauc priekšmetu vai dzīvu būtņu skaitu vai norāda secību, kādā tie skaitīšanā seko cits citam.

 

Pēc nozīmes skaitļa vārdus iedala:

viens, divpadsmit, trīsdesmit pieci;

pirmais, divpadsmitais, trīsdesmit piektais.

Rakstos skaitļa vārdus bieži apzīmē ar cipariem:

5 puķes, 27 galdi, 3. klase, 16. janvāris

III daļa, XXIV nodaļa, I. Bērnība. II. Skolas gaitas.

 

Pēc struktūras skaitļa vārdus iedala:

viens, četri, seši, otrais, devītais, desmitais, simtais;

vienpadsmit, četrdesmit, trīssimt, piecpadsmitais, divdesmitais;

trīsdesmit divi, divi simti piecpadsmit, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit devītais.

 

Pēc gramatiskās formas skaitļa vārdus iedala:

piecpadsmit, desmit, septiņdesmit, divsimt, četrtūkstoš;

Lokāmajiem skaitļa vārdiem ir trīs gramatiskās kategorijas: dzimte, skaitlis un locījums.

Dzimtes kategorija piemīt visiem skaitļa vārdiem no viens līdz deviņi, daļēji neitrāls dzimtes ziņā ir skaitļa vārds trīs. Tikai vīriešu dzimtē lieto skaitļa vārdus desmits, simts, tūkstotis, miljons, miljards.

Tā kā skaitļa vārdi izsaka zināmu daudzuma nojēgumu, tad tiem nav tādas vienskaitļa un daudzskaitļa nozīmes kā lietvārdiem, skaitļa kategorija ir īpatnēja. Viens ir vienskaitlī, visi pārējie pamata skaitļa vārdi no divi līdz deviņi ir daudzskaitlī. Atsevišķos gadījumos viens tiek lietots arī daudzskaitlī, piem., Vieni bija par, otri – pret. Gan vienskaitļa, gan daudzskaitļa formas ir skaitļa vārdiem desmits, simts, tūkstotis, miljons, miljards.

Skaitļa vārdus no viens līdz deviņi, izņemot trīs, loka kā īpašības vārdus ar nenoteikto galotni.

Lokot skaitļa vārdu trīs, rodas paralēlformas datīvā, instrumentāli un lokatīvā, turklāt skaitļa vārdu trīs var arī nelocīt un formu trīs lietot visos locījumos.

Skaitļa vārdus desmits, simts, miljons, miljards loka kā 1.deklinācijas lietvārdus, skaitļa vārdu tūkstotis – kā 2.deklinācijas lietvārdu.

Kārtas skaitļa vārdus loka kā īpašības vārdus ar noteikto galotni.

Lokot skaitļa vārdu savienojumu, tiek locīts pēdējais skaitļa vārds, bet pārējie skaitļa vārdi paliek nemainīgi.

Ja vārdu savienojumā skaitļa vārds ir saistīts ar lietvārdu, tad lokāmie skaitļa vārdi saskaņojas ar lietvārdu dzimtē, skaitlī un locījumā. Aiz skaitļa vārda, kas beidzas ar viens, seko lietvārds vienskaitlī. Ja skaitļa vārds ir nelokāms, tad lietvārds ir daudzskaitļa ģenitīvā, retāk nominatīvā.

Ieviņa mācās otrajā klasē, bet Jancis skolā iet jau sesto gadu.

Ritai ir trīs balles kleitas un divi pāri izejamo kurpju.

Man ir 21 gads.

Man ir 20 gadu.

Klasē mācās 30 skolēnu.

Ekskursijā devās 30 skolēni.

Skaitļa vārdu sintaktisko lietojumu nosaka tas, ka daļa no skaitļa vārdiem funkcionāli ir tuvi īpašības vārdiem, daļa – lietvārdiem. Tāpēc skaitļa vārdiem ir iespējams abu minēto vārdšķiru sintaktiskais lietojums.

Skaitļa vārdu morfoloģiskā analīze

 

Daudzumu var izteikt arī ar citas vārdšķiras vārdiem:

puse, daļa, ducis, bars u.c.

visi, abi, daži

daudzi, vairāki u.c.

daudz, maz u.c.

Atsevišķās gramatikās skaitļa vārdus pēc nozīmes iedala trīs grupās: pamata, kārtas un kopuma skaitļa vārdos. Kopuma skaitļa vārdi apvieno citu vārdšķiru vārdus, kas izsaka skaitu. Šis dalījums balstās uz semantiku. Pēc nozīmes skaitļa vārdi dalāmi tikai divās grupās.

 

Daudzumu var izteikt arī daļskaitļiem un decimāldaļskaitļiem.

¼ – ceturtā daļa – ceturtdaļa, viena ceturtdaļa.

Šādos daļskaitļos loka visas sastāvdaļas, ja pirmajā sastāvdaļā ir lokāms skaitļa vārds.

pusotra, pustreša.

divarpus, piecarpus

divi ar pus, pieci ar pus.

0,75 – nulle, komats, septiņdesmit pieci,

42,15 – četrdesmit divi, komats, piecpadsmit.

Daļskaitļu locīšana: divas septītdaļas, pusotrs

Decimāldaļskaitļu locīšana: viens, komats, četri

Pārskats par skaitļa vārdiem