Iniciatīvas vēstule


Par kafejnīcas "Liepa"
telpu remontu

       Lūdzam veikt kafejnīcas "Liepa" telpu kārtējo remontu š.g. pirmajā pusgadā ar jūsu
uzņēmuma materiāliem. Samaksu garantējam.

Pielikumā: veicamo darbu saraksts, 1 lpp., 1 eks.

Kafejnīcas vadītāja                                                                                                 Ī.Līduma

Krūmiņa 326212
Ozola 10.03.96.   2


Atbildes vēstule


Rīgā
10.05.1996.     Nr. 01-05/15

Par Bērziņa komandējumu

             Lūdzu komandēt galvenā tehnologa nodaļas vecāko inženieri Raimondu Bērziņu no
1996. gada 15. maija līdz 17. maijam uz Viļņas rūpnīcu .................................................................
līguma noslēgšanai.

Nodaļas priekšnieks                                                                                                                     K.Sūna


                 Pēc 07.05.1996. rēķina Nr. 1592 firma "Serviss" saņēma 1500 brošūras "Mūsdienu
biznesa valoda". Atverot saiņus, konstatēts, ka 300 brošūras ir nekvalitatīvi iespiestas, par ko
sastādīts akts (skat. pielikumā).
               Ceram, ka tipogrāfija novērsīs brāķi un nodrošinās 300 kvalitatīvu brošūru saņemšanu
vai arī izrakstīs jaunu rēķinu.

Firmas direktors                                                                                                       Z.Liepiņš

Avotiņš  513273
Zara  03.04.96.  2


Valsts valodas inspekcija                                                              Mācību izdevniecības firmas
Rigā, Brīvības bulv. 36                                                                 priekšniekam K.Liepiņa kungam
03.03.93. Nr. 23

         Tā kā Jūsu firmas izdotajā grāmatā ....................... ir daudz nopietnu valodas kļūdu,
lūdzu saukt pie atbildības grāmatas galveno redaktoru.

Valsts valodas inspekcijas inspektore               /paraksts/                                               S.Kļava