SALIKTS TEIKUMS

 

Saliktam teikumam, tāpat kā vienkāršam teikumam, piemīt visas teikumam raksturīgās pazīmes. Bet salikts teikums atšķiras no vienkārša teikuma ar savu struktūru.

Vienkārša teikuma pamatsastāvdaļas ir vārdi un vārdu savienojumi, īpaši vārdkopas, bet salikta teikuma pamatsastāvdaļas ir divas vai vairākas daļas jeb komponenti.

Salikts teikums, tāpat kā vienkāršs teikums, ir sazināšanās pamatvienība, un tam ir teikumam raksturīgā intonatīvā pabeigtība un satura pabeigtība. Šīs pazīmes piemīt visam saliktam teikumam kopumā, bet ne atsevišķiem salikta teikuma komponentiem.

Jūrmalā nebija ļaužu, un tā izskatījās vienmuļīga.

Tā ir liela laime, ka varam sapulcēties kopā kā brīvi ļaudis.

Upe kūp bāli līčos, sienāži sisina augstajā zālē, un mežs klausās.

Tu jau prom vari iet, vari tālumā būt,

Bet vai tāpēc mans sapnis lai zūd?

Salikta teikuma daļas jeb komponenti ir ir līdzīgi vienkāršam teikumam. Bet atsevišķs salikta teikuma komponents tomēr nav teikums, jo tam nav intonatīvās pabeigtības un satura pabeigtības un līdz ar to, būdams par komponentu saliktā teikumā, pats par sevi tas nav sazināšanās pamatvienība.

Salikti teikumi:

Un dzirdu, ka durvis

Lēni čīkst

Un pastaliņas

Pa grīdu švīkst.

Svilpoja vālodze, mežā šad tad iekliedzās dzilna, vējš žūžoja lielajā eglē, un tas bija kāzu maršs.

Gar pakalniem Daugava liecas, Tai krastos ābele zied.

Vienkārši teikumi:

Pavasar[i]s pretim nāk cīruļos liegos.

Koki pleš zarus.

Kāds bezgalums zvīļš!

Saliktos teikumos starp katriem diviem blakus esošiem komponentiem ir sintaktisks sakars. Atkarībā no salikta teikuma komponentu strukturāli gramatiskā izveidojuma un no veida, kā komponenti savienoti savā starpā - ar saikļiem vai bez saikļiem, izšķir divus galvenos sintaktiskā sakara veidus: sakārtojumu un pakārtojumu.

Saliktos teikumos sakārtojuma sintaktiskajam sakaram starp komponentiem ir raksturīgs saikļa saistījums un komponentu sintaktiskais līdztiesiskums - komponenti strukturāli gramatiskā ziņā atbilst atsevišķiem vienkāršiem teikumiem un ir savienoti ar sakārtojuma saikļiem vai sakārtojuma vārdiem.

Salikti teikumi, kuros starp komponentiem ir sakārtojuma sintaktiskais sakars, ir salikti sakārtoti teikumi.

Es noliku brokasta traukus rudzu malā, un mēs atkal ganījām.

Visi radi viņam bija bagāti, un visām meitām viņš bija devis lielu pūru.

Mašīna gājēju ātri panāca, un Elza paspēja ieskatīties meitenes sejā.

Saliktos teikumos, kuros starp komponentiem ir pakārtojuma sintaktiskais sakars, komponenti nav sintaktiski līdztiesiski: viens no komponentiem - virsteikums - pēc sava strukturāli gramatiskā izveidojuma atbilst patstāvīgam vienkāršam teikumam un ir sintaktiski neatkarīgs, bet otrs komponents - palīgteikums - ir sintaktiski atkarīgs. Komponenti ir savienoti ar pakārtojuma saikļiem vai pakārtojuma vārdiem.

Salikti teikumi, kuros starp komponentiem ir pakārtojuma sintaktiskais sakars, ir salikti pakārtoti teikumi.

Mēs izejam agri no rīta, kad tikko var saredzēt vagu dzīt.

Dienvidus atpūta pieder tam, kurš nakti pieguļā gulējis.

Melderiene gribēja zināt, vai Ludis kādreiz neesot ko izteicis par saviem nodomiem.

Saliktos bezsaikļa teikumos komponenti ir savienoti teikumā bez saikļa. Pēc savas strukturāli gramatiskās izveides komponenti saliktā teikumā ar bezsaikļa saistījumu atbilst patstāvīgam vienkāršam teikumam.

Rītu beidzamais vārdiņš būs zināms pa visu ciemu: Kļavu dēli nesatiek!

Šīs rindas es rakstu tev

Ar purenes ziedu sūru,

Tās atmiņā paturi sev

Kā mākoņus, sauli un jūru!

Labības laukos jau redz pļāvējus, rindās slejas stati, smagi vezumi lēnām aizlīgo pa lauku celiņiem uz šķūņiem.

Saliktos bezsaikļa teikumos komponentiem ir savdabīgs savstarpējs neatkarīgums, jo strukturāli gramatiskā ziņā neviens no komponentiem nav pakļauts otram komponentam.

Tu sien āķus, es likšu sviniņus.

Viss gaiss ir pilns sveķu elpas, rūgteni sit nāsīs un deniņos vaivarājs, pirmās pīpenes tur pret gaismu balti apstarotas galviņas.

Daudzos saliktos bezsaikļa teikumos komponenti tomēr var būt arī zināmā mērā savstarpējā atkarībā cits no cita.

Zēns aplaida izbijušās acis visapkārt, no govīm nebija ne vēsts.

Mēs atpakaļ pametam skatu: milzu druvas tur briedumā šalc.

Lai gan saliktos bezsaikļa teikumos ir saskatāma zināma līdzība ar saliktiem sakārtotiem teikumiem un saliktiem pakārtotiem teikumiem, tomēr saliktus bezsaikļa teikumus nevar iedalīt saliktos sakārtotos teikumos un saliktos pakārtotos teikumos, jo sakarā ar to, ka bezsaikļa teikumos nav saikļu (ne sakārtojuma, ne pakārtojuma), sintaktiskais sakars nav līdz galam diferencēts, un tāpēc sintaktiskais sakars, kas ir saliktos bezsaikļa teikumos starp komponentiem, nav identificējams nedz ar sakārtojumu, nedz ar pakārtojumu.

Salikti teikumi, kuros ir vairāki komponenti un starp visiem tiem nav viena veida sintaktiskais sakars, ir jaukti salikti teikumi.

Pievakarē, (pakārtojums) kad tīkliņā plunčājas jau vairāki plati un trekni plauži, Laimons piedzīvo lielāko pārsteigumu savā makšķernieka mūžā: (bezsaikļa saistījums) gaišā dienas laikā ar rokas makšķeri viņš izvelk prāvu zuti!

Debesis bija skaidras un augstas, (bezsaikļa saistījums) purvs gulēja lejā, saules piesūcies, (sakārtojums) bet kaut kur tālumā uz Daugavas pusi tumši dunēja.

Viņš pievērš savu skatienu jūrai, (pakārtojums) kurā bez teiksmu zelta rodama vēl cita vērtība - dzīvais zivju sudrabs, (sakārtojums) un te viņš atnācis, te paliek, (bezsaikļa saistījums) te viņš uzceļ savas pirmās apmetnes un iziet jūrā ar priežu mizas tīklu.

Saliktos sakārtotos teikumos, kā arī daļā saliktu bezsaikļa teikumu atsevišķie komponenti ir sintaktiski līdztiesiski. Arī izteiktā satura ziņā komponenti attieksmē viens pret otru var būt līdztiesiski.

Rūc tumsā strauts kā burvis,

Un vēji spārnus pleš.

Vēji glauda bērzu tāsis,

Gaisā lido dzērvju kāsis.

Pavēnī aiz zaļā ciņa

Smaida sārta kaķpēdiņa;

Gluži melns lien vagulītis,

Dzeltens lido taurenītis.

Taču šādu saliktu teikumu, kuru komponenti ir līdztiesiski gan sintaktiski, gan izteiktā satura ziņā, ir samērā maz.

Lielākoties saliktos sakārtotos teikumos un daļā saliktu bezsaikļa teikumu sintaktiski līdztiesiskie komponenti ir tā saistīti ar visa teikuma kopējo saturu, ka vienā komponentā izteiktais saturs izriet no citā komponentā izteiktā satura un bieži viena komponenta saturs bez pārējiem komponentiem nav pilnīgs un saprotams.

Ienākdams viņš bija sataisījis visbargāko Ciema vecākā seju, bet istabas siltums visu bardzību kā garozu kausēja nost.

Jānim sāka rokas drebēt, un paņemtā papīra lapa palidoja zem galda.

Bet solīts, un neko tur vairs nevarēja darīt.

Slieksnis ir izrobots no cirvja cirtumiem, tur kaut kas ir kapāts un palikušas tikai dobes.

Dažas stundas vēlāk visās malās jau varēja saklausīt līksmu skaņu - kusa sniegs, pilēja palāses, neskaitāmas urgas meklēja ceļu uz palu straumēm.

Saliktā pakārtotā teikumā viens komponents - virsteikums - ir sintaktiski patstāvīgs, turpretī otrs komponents - palīgteikums - nav patstāvīgs, bet ir pakļauts virsteikumam. Arī komponentos izsakāmā satura ziņā parasti vērojama palīgteikuma pakļautība virsteikumam - palīgteikumā izteiktais saturs papildina virsteikumā teikto.

Es redzu pār pagalmu ābeļdārzu, kur visi zari pilni briestošu pumpuru.

Man kādreiz bija draugs, kurš ilgi dzīvoja ēnā un pēc tam baidījās skatīties saulē.

Paceplis dusmās neatrada vārdu, ko atbildēt dēlam.

Ir tomēr salikti pakārtoti teikumi, kuros galveno teikumā izsakāmo saturu atklāj nevis gramatiski patstāvīgais un neatkarīgais komponents virsteikums, bet gan sintaktiski pakļautais komponents - palīgteikums.

Paziņojam, ka mums sabojājušies motori.

Man liekas, ka kaut kas var nākt.

 

Saliktus teikumus parasti klasificē pēc trim galvenajiem principiem.

  • Pēc apjoma, t. i., pēc komponentu skaita, šķir

a) saliktus nepaplašinātus jeb saliktus divkomponentu teikumus;

b) saliktus paplašinātus teikumus, kam ir trīs vai vairāki komponenti.

  • Pēc sintaktiskā sakara starp komponentiem šķir

a) saliktus sakārtotus (jeb saliktus sakārtojuma) teikumus - saliktus teikumus, starp kuru komponentiem ir sakārtojuma sakars;

b) saliktus pakārtotus (jeb saliktus pakārtojuma) teikumus - saliktus teikumus, starp kuru komponentiem ir pakārtojuma sakars.

  • Pēc tā, kā komponentu saistījums ir parādīts ar leksiskiem līdzekļiem, šķir

a) saliktus saikļa teikumus - saliktus teikumus, kam komponentu saistījums ir parādīts ar saistītājvārdiem (saikļu saistījums);

b) saliktus bezsaikļa teikumus - saliktus teikumus, kam komponenti ir saistīti bez leksiskiem līdzekļiem (bezsaikļu saistījums).

 

Lai raksturotu saliktus paplašinātus teikumus, sintaksē izdala vēl divas teikumu palīggrupas:

1 ) no sintaktisko sakaru viedokļa jauktus saliktus teikumus - saliktus teikumus, kuros ir kā sakārtojuma, tā pakārtojuma sakari;

2) jaukta jeb kombinēta saistījuma saliktus teikumus - saliktus teikumus, kam daži komponenti ir saistīti ar saistītājvārdiem, bet citi - bez tiem.

Tāpat kā vienkāršs teikums, arī salikts teikums var būt gramatiski nesaistīts vai saistīts ar citiem teikumiem tekstā.

Salikts bezsaikļa teikums

Salikts teikums ar saikļiem, kas mēdz atkārtoties