JAUKTS SALIKTS TEIKUMS

 

Jaukts salikts teikums ir paplašināts salikts teikums, kura komponentus saista dažāds sintaktiskais sakars. Jauktā saliktā teikumā daži no komponentiem saistīti sakārtojumā, daži - pakārtojumā.

Ornaments laiku pa laikam zaudē savu ietekmes jomu, brīžam tiek itin kā ignorēts, taču bez tā mēs nevaram iztikt, lai godātu, kādu modi godādami, lai ģērbtos, cik sveši vien savam garam ģērbdamies, jo tautas raksts ir ierakstīts mūsu upju un jūras viļņošanā, mežu robainajās galotnēs, vārpu akotos, mākoņu spēlēs.

Tiklīdz viņa iegāja pieņemamajā telpā, kur abās pusēs gar sienām cits pie cita stāvēja ar tādu pašu bordo krāsas dermatīnu pārvilkti krēsli kā durvju polsterējums, reproduktorā pie sienas noskanēja stiepti pīkstieni, ko raida pulksteņu precizēšanai, un tūlīt moža diktores balss pavēstīja, ka pareizs laiks ir deviņi un sekos laikrakstu apskats.

Kad sultāna kalpi, kādu nekad netrūka Alepas tirgus laukumā, attapuši devās uz priekšu, lai sagrābtu jaunekli un vestu viņu augstā kadifa priekšā, tirdzinieki pēkšņi pārstāja klausīties jaunekļa vārdos un, preces izkliegdami, devās kaut kur steidzīgi ar saviem groziem, kas bija pilni nobriedušu augļu, un sultāna kalpiem bija grūti tikt uz priekšu tai burzmā, kas tirgus laukumā pēkšņi radās.

Visbiežāk kārtējie uzdevumi un pasākumi, atsevišķi ņemti, mums īpašas grūtības nesagādā, taču apstāklis, ka īsā laika posmā jāpaveic daudzi uzdevumi, kaut arī apzināmies, ka sekmīgi paveikt paspētu labi ja dažus, nenovēršami izraisa konfliktsituāciju.

Jaukts salikts teikums vienmēr ir paplašināts teikums, jo tajā ir vismaz trīs komponenti.

Noteiktu kārtulu jaukta salikta teikuma veidošanai vai tā klasifikācijai nav, jo teikuma komponentu kombināciju iespējas ir ļoti dažādas. Tekstveidē tomēr jāņem vērā šādu apjomīgu un struktūrā sarežģītu teikumu uztveres iespējas.

 

Jaukta salikta teikuma pamatsastāvdaļas, tāpat kā citos salikta teikuma veidos, ir komponenti, kuri atkarībā no savstarpējā sintaktiskā sakara veida var būt gramatiski līdztiesiski vai arī gramatiski nelīdztiesiski, t.i., atkarīgi un neatkarīgi.

Līdztiesiski ir tie jaukta salikta teikuma komponenti, kas saistīti sakārtojumā, bet nelīdztiesiski - kas saistīti pakārtojumā.

Vēja nav, koki ir diženi savā nekustīgumā un mierā, smaržo zeme un gaiss, un liekas, ka kāds būtu pļavās izlaistījis medu, kas tagad izgaro un kopā ar miglu paceļas augšup.

Māte saka, tur vajagot paiet gadiem, bet garš jau ir viens vienīgs gads, to tas zināja no piedzīvojumiem.

Gar krastu tūkstoš uguntiņām viļņi viz,

Un apklusušo bērzu zaros vēji mieg,

Viss tālums saules uguns pielijis,

Draugs, skaties dzelmē ievu ziedi snieg.

Tik mierīga ir nakts; visi vēji šķiet aizsnaudušies lielajā bumbierē, kuras ziedu tērpu neuzdrīkstēsies purināt pat ziemelis.

Ja jauktā saliktā teikumā ir kāda salikta daļa, kas atbilst saliktam pakārtotam teikumam, tad šīs saliktās daļas atkarīgā komponenta nozīmes svarīgumam visa teikuma satura kopumā un līdz ar to starp daļām esošo jēdzienisko attieksmju izveidošanā var būt vairākas pakāpes.

 

1. Jauktu saliktu teikumu saliktās daļas atkarīgais komponents, kas atbilst kādam palīgteikuma veidam, visas šīs daļas jēdzienisko attieksmju izveidē nav nozīmīgs. Atkarīgais komponents, kas katrā konkrētā gadījumā, protams, arī šādos teikumos, veic zināmu satura niansēšanas uzdevumu, ir tomēr tikai vai nu visa neatkarīgā komponenta satura, vai arī tikai kāda atsevišķa vārda nozīmes precizētājs vai niansētājs. Šādu jauktu saliktu teikumu saturs bez atkarīgā komponenta satura neko būtisku nezaudē, bez tā nemainās visa teikuma kopējā jēga, kā arī daļu savstarpējās jēdzieniskās attieksmes. Tāda nozīmes pakāpe palaikam ir apzīmētāja palīgteikumam atbilstošam atkarīgam komponentam dažos jaukta salikta teikuma veidos.

Tur, vīnauga lapotnē paslēpies, slienas vecais skolas nams, kur tagad vairs neskan bērnu kņada stundu starpbrīžos; tur kapteiņa Ziemeļa mazā vasarnīca, un tur pie pašas upes ābeļu dārzā brūn agrākā kuģīpašnieka kapteiņa Zītara māja - liela, veclaicīga, pusotra stāva, apdrupušu kārniņu jumtu.

Tad Zenta, kas sēdēja priekšā pie galda, sāka aplaudēt, un viņai pievienojās visi klausītāji.

2. Citos jauktos saliktos teikumos atkarīgā komponenta saturs cieši saistīts ar neatkarīgā komponenta saturu, un abi kopā tie veido vienotu satura vienību - saliktu daļu, kas kopumā ir kā viena sintaktiski semantiska detaļa kādā lielākā veselumā resp. visā jauktā saliktā teikumā. Šādā izlietojumā palaikam var būt visiem palīgteikumu veidiem atbilstoši komponenti, atskaitot teikuma priekšmeta un izteicēja palīgteikumu.

Atkal parādījās saule, un tās norieta staru mirdzums rasotajos laukos izskatījās kā smaids, kad asaras acīs vēl nav nožuvušas.

Katrā tādā klaiņojumā zēns redzēja daudz ko tādu, par ko viņam agrāk nebija bijusi pat jausma: lielā dabas grāmata izrādījās daudz valdzinošāka nekā visi Robinsoni Krūzi un grāfi Monte-Kristo, lai gan arī tos varēja lasīt aizgūtnēm.

Sniegs ar lietu nāca lejā no melngani pelēkajām debesīm, un vējš reižu reizēm smagās piles svieda ar tādu sparu pret Sausnoru istabas logu rūtīm, ka tās dārdēja.

Bula laiks bija beidzies, tagad zveja atkal gāja pilnā spēkā - par to liecināja pilnās zivju kastes, ko zvejnieki bija atveduši uz pieņemšanas punktu, un vairākas smagās automašīnas, kas pie žāvētavas gaidīja kravu.

3. Jaukta salikta teikuma saliktās daļas atkarīgā komponenta saturs ir būtiski svarīgs un nepieciešams, jo bez tā neatkarīgā komponenta saturs ir nepilnīgs vai arī nemaz nav saprotams. Tāpat kā dažos saliktos pakārtojuma teikumos, arī šādos jauktos saliktos teikumos palīgteikumam atbilstošā atkarīgā komponenta saturs parasti svarīgāks par virsteikumam atbilstošā neatkarīgā komponenta saturu.

Šādos gadījumos atkarīgais komponents palaikam atbilst nosacījuma palīgteikumam, laika apstākļa palīgteikumam, cēloņa apstākļa palīgteikumam u.c.

Istaba bija tukša un klusa, un, ja kāds stiprāk aizrunājās, tad atbalss noskanēja pa visu istabu.

Sveķainās un tāšotās mizas dega sprēgādamas, un, kad nogāja lielie dūmi, kad liesmas vijās vairs ap tīrām, tumši sarkanām oglēm, tad virs tām sijājās vienīgi svelmains gaiss.

Mirdza saskatījās ar Zentu, bet, tā kā Pēteris pats neatzinās savā izlēcienā, arī viņas klusēja, negribēdamas sarūgtināt aizbraukšanas brīdi.

Īpaši svarīgi ir teikuma priekšmeta palīgteikumam, kā arī izteicēja palīgteikumam atbilstošie atkarīgie komponenti, kuros īsteni ir ietverts jaukta salikta teikuma saliktās daļas galvenais saturs, jo te virsteikumam atbilstošie neatkarīgie komponenti palaikam ir bez konkrēta satura.

Mirdza uzmanīgi klausījās, un, izsekojot katram runātāja vārdam, viņai likās, ka tas pašķir zilganu migliņu no dzīves un tā kļūst skaidri saskatāma asās kontūrās.

Ūdeņi garo, un brīžiem šķiet, ka šo dziļo un neaptverami lielo katlu kāds atlants pazemē cītīgi kurina.

Vienam un tam pašam atkarīgajam komponentam, kas atbilst kādam palīgteikuma tipam, dažādos jaukta salikta teikuma veidos var būt dažāda nozīmes svarīguma pakāpe: dažos gadījumos tas ir mazāk nozīmīgs, turpretim citos gadījumos tam pašam palīgteikuma veidam atbilstošais atkarīgais komponents ir pilnīgi nepieciešams, lai starp teikuma daļām izveidotos noteiktas jēdzieniskās attieksmes. Tā, piemēram, abos sekojošos piemēros atkarīgais komponents atbilst laika apstākļa palīgteikumam. Pirmajā piemērā tas ir mazāk nozīmīgs, otrajā - būtiski nepieciešams, jo tajā izsacītā darbība ir nepieciešams loceklis to darbību ķēdē, kuru secīgo norisi izsaka visi teikuma komponenti kopumā.

Kādu vakaru labi pavēlu un pašā nejaukākā laikā atvērās Anužas mājokļa durvis, kad viņa nekāda svešnieka pie sevis negaidīja, un ienāca it kā ar lielu nogurumu sastingusi, salijusi un, protams, arī pārsalusi sieviete.

Agrāk, zēns būdams, gan viņš te bija stundām ilgi peldējies: kad ūdenī uznāca aukstuma drebuļi, tad pagāja malā, sameklēja paprāvus akmeņus, kurus tikko varēja celt, un mēģināja ar citiem zēniem, kurš tālāk varēs pasviest.

Vienā un tai pašā jauktā saliktā teikumā var būt dažāda nozīmīguma komponenti, piemēram,

Sadrūmušu seju, cieši sakniebtām lūpām Anna tagad apkopa slimniekus, - no malas raugoties, varēja likties, ka šī skaistā meitene vai nu noskaitusies uz visu pasauli, vai pilnīgi bezsirdīga, bet katram cilvēkam, kam nācās viņu ilgāk un tuvāk novērot, kļuva skaidrs, ka šis skarbums ir tikai šķietams un gluži ārējs.

 

Jaukta salikta teikuma apjoms komponentu un daļu skaita ziņā var būt visai dažāds.

Minimālo komponentu skaitu nosaka šo teikumu pamatraksturs: lai vienā saliktā teikumā starp komponentiem varētu realizēties dažāds sintaktiskais sakars, tajā nepieciešami vismaz trīs komponenti.

Sievietes novāc tēju, bet no kalniem nāk vīri ar dzelzs rūdas pilniem kurvjiem pār muguru - viņi kausē tēraudu.

No rudens puses nesniga nemaz, vēl ap Mārtiņiem bija tik silts, ka arī Sūnu Ciema laukos rudzi sazēla līdz puslieliem.

Laimes trīsās nodrebēja viņa sirds, kad viņš iedomājās savu dēlu, mazo Aivaru: neko visā pasaulē viņš nemīlēja ar tādu neprātīgu pieķeršanos kā šo mazo būtni - savas dzīves saulesstaru un lielo cerību.

Komponentu daudzums jauktā saliktā teikumā nav ierobežots, un šo teikumu apjoms var būt ļoti liels. Daži jaukti salikti teikumi ir tik plaši, ka tie atrodas uz robežas starp teikumu - gan plašu, tomēr atsevišķu teikumu - un lielāku, vēl plašāku kontekstuāli sintaktisku veidojumu, kuram vairs nav atsevišķam teikumam raksturīgā gramatiski intonatīvā apvienojuma un kurā ietilpst divi vai vairāki atsevišķi, paši par sevi strukturāli un intonatīvi pabeigti teikumi, kas satura ziņā ir saistīti plašāka konteksta sakarā.

Viņi rakstīja viens otram divreiz nedēļā, un katra vēstule atklāja kaut ko jaunu otra būtībā; tas, ko viņiem nebija izdevies saskatīt, saklausīt un izdibināt vienam otrā gadiem ilgās pazīšanās laikā, tagad atklājās pats no sevis nesteidzīgā pakāpenībā: pamazām nolobījās ārējā čaula, kas citu cilvēku acīm slēpa īpatņa visapslēptākās dvēseles kustības; Anna un Aivars neapzinīgi atsedza viens otram to nezināto savas būtības saturu, bez kura nav izveidojams pilnīgs priekšstats par otru cilvēku - kā balts plankums, kā "Terra incognita" tas valdzina mūs un neatvairāmi pievelk ar savu neizdibināmību un noslēpumainību.

 

Plaša apjoma jauktu saliktu teikumu vidū sastopami tādi teikumi, kuros atsevišķi komponenti nesakļaujas ar pārējiem komponentiem kā pilnīgi neatņemama un nepieciešama vienā veselumā organiski saistīta sastāvdaļa, bet ir samērā patstāvīgi kā gramatiski intonatīvā ziņā, tā satura ziņā. Šādi komponenti varētu būt arī atdalīti atsevišķos patstāvīgos teikumos, un to iesaistīšanu jaukta salikta teikuma sastāvā zināmā mērā var uzlūkot par attiecīgā autora individuālu teikuma veidošanas paņēmienu.

Daži augļu koki un ceriņu krūmi auga pie mājām pilnīgā savvaļā, kad cūkai atskrēja sivēni, tie izrakņāja mazo dārzu bedru bedrēs.

Lāgu lāgiem tik kāda vabolīte iedūcās, šī dūkšana šķita kā tālu vakara zvanu skaņas trīcēšana, kuru vējš viļņu viļņiem aizšūpo, tad aiznes garām un tad atkal no jauna atsit ausīs.

 

Parasti plašus teikumus tomēr neveido, mehāniski ietilpinot viena salikta teikuma ietvaros lielu skaitu komponentu. Atsevišķu domu vienību apvienošanai vienā lielākā vienībā - vienā plaša apjoma teikumā arvien ir savs pamats, kas sakņojas gan izsakāmā satura raksturā, gan izsacījuma mērķī vai nolūkā, gan attiecīgā runas situācijā, kuru dēļ runātājs vai rakstītājs atsevišķas izsakāmā satura vienības to ciešākai sasaistīšanai apvieno vienā plaša apjoma teikumā.

Jaukta salikta teikuma uzbūves plašums un lielā daudzveidība ļauj šai teikumā ietvert visai bagātu saturu un izsakāmo domu dažādot. Tomēr arī jauktiem saliktiem teikumiem ir savas robežas, kurām pāri runātājs vai rakstītājs nevar iet.

1. Kā ikkatra, tā arī jaukta salikta teikuma apjoms nedrīkst pārsniegt teikuma saprotamības robežas un līdz ar to nedrīkst būt par kavēkli lasītājam vai klausītājam uztvert tajā izteikto saturu.

Jaukta salikta teikuma uzbūves vienības gan dod iespēju katrā daļā iekļaut saturu ar lielāku vai mazāku relatīvās pabeigtības pakāpi, tomēr arī šajos teikumos visām uzbūves vienībām jābūt citai ar citu jēdzieniski saistītām, kopā jāveido organisks, noslēgts veselums, lai teikums nezaudētu savas sazināšanās līdzekļa funkcijas.

Mūsu pilsētai aprit astotais gadsimtenis, es viņu saskatu tālos šalcošos mežos, no eglēm un priedēm celtu, un manai dvēselei izrit cauri cīņas un darbi, ko mana tauta veikusi šai pilsētā.

Oskars aizsteidzās uz noliktavu, bet Anita ar Taņu devās uz jauno dzīvokļu namu, kas atradās metrus trīssimt no kantora - pašā Zāļupes krastā; Taņas mantas pagaidām atstāja Oskara Kļavas darba istabā.

Kuģīšu dziļā iegrime liecināja, ka tie nav tukšā ieradušies dzimtajā ostā: pusotra mēneša savus lomus atdevuši citām fabrikām un kombinātiem pārstrādāt, ekspedīcijas dalībnieki vismaz vienu pilnu kravu bija atveduši mājās, un tas nu lieti derēja, jo sakarā ar vētraino laiku tuvākajās dienās kombināts nevarēja cerēt uz lielākiem zivju pievedumiem.

Ir jau tādi brīži cilvēka dzīvē, kad tu pats īsti neapzinies, par ko raudi, bet asaras līst un līst, un, kad tu pabeidz raudāt, tad liekas, ka sirds kļuvusi vieglāka, bēdas aizmirsušās, bet pats it kā esi kļuvis skaidrāks un stiprāks.

2. Jauktā saliktā teikumā izteiktajam saturam noteikta vienota veseluma un domas pabeigtības raksturu piešķir teikuma intonācija. Jaukta salikta teikuma komponenti dažkārt var būt gan satura, gan gramatiskā saistījuma ziņā samērā neatkarīgi, bet tiem tomēr nav intonatīvās pabeigtības rakstura. Salīdziniet:

Ieva stāv celiņa galā un raugās uz bumbieri. Tai zarotnē aizķērusies dzidri zaļa vakara zvaigzne.

un:

Šī novada skaistums lēti nedodas rokā, to uzreiz nesaskatīsi reti izkaisītajās mājās, priežu mežu šķietamajā vienmuļībā, un šejienes druvas nespēj izaudzēt tik kuplas vārpas augstos stiebros kā citur.

Jaukta salikta teikuma komponentu apvienošanai vienā veselā teikuma vienībā noder dažādi saistīšanas līdzekļi: saikļi un saikļa vārdi, zināmu vietniekvārdu izmantojums, atsevišķu vārdu atkārtojums u.tml.

1. Jaukta salikta teikuma komponenti ir saistīti ar saikļiem vai saikļa vārdiem.

Vispēdīgi arī Jānis sasita plaukstas, bet tad jau citi beidza, un viņš apjucis paskatījās visapkārt, tomēr turpināja plaukšķināt, līdz Emma piegrūda ar elkoni, un viņš apklusa.

2. Kā citos saliktos teikumos, tā arī jauktā saliktā teikumā komponentu saistīšanas nolūkā jo bieži kādā vienā komponentā minēto darbības, priekšmeta, parādības, personas nosaukumu citā komponentā aizstāj ar vietniekvārdu vai apstākļa vārdu.

Sejas vaibsti bija smalki un nezin kāpēc likās skumju apdvesti - varbūt tādus tos vērta nakts un mēness, kas nu jau bija pakāpies krietni augstu.

Kaut kas jauns šai laikā bija radies arī tajā samērā mazajā pasaulītē, par kuru stāstīts šajā grāmatā, - arī tur dzīve nestāvēja uz vietas.

 

Dažos gadījumos kādā teikuma komponentā lietotais vietniekvārds vai apstākļa vārds sevī it kā ietver vai nu vairākos iepriekšējos komponentos, vai pat visos teikuma iepriekšējos komponentos izteikto saturu.

Beidzot viņš ieklausījās, kā putni žužināja, svilpoja un pļāpāja, kā egļu galotnēs vēsma noslēpumaini švīkstēja, - bija vecā dziesma, kurā jau viņš kā ganu zēns bija svinīgi klausījies.

Laiku pa laikam kuģis sadūrās ar kādu ledus gabalu, kura baltā cepure bija tikko samanāma, tad dobjš brīkšķis, kā sabrūkot mūra sienai, pārtrauca klusumu un pelēko vienmuļību.

3. Sastopami arī tādi jaukti salikti teikumi, kuru visās daļās resp. visos līdztiesiskos komponentos, skaidrāk izceļot, vairāk uzsverot, akcentējot attiecīga nojēguma nozīmīgumu, saskaņā ar izsakāmo saturu - atkārtojas vieni un tie paši vārdi. Bez komponentu saistīšanas nozīmes šādam vārdu atkārtojumam ir arī vēl zināma izsakāmā satura kāpinājuma nozīme.

Vēl šodien zvejnieki lietoja Oskara Kļavas jūras murdu vai kūri; vēl šodien viņi bagarēja lučus un plekstes ar motorlaivām, kur apglumējušās bagara tauvas cilvēka roku vietā vilka motoram piekonstruētā vinčas spole.

Te - tēva mājās - Blaumanis atrada cilvēkus, kurus mēs šodien pazīstam kā literārus sugas vārdus, te no lauku ļaužu likteņiem viņš smēlās sižetus savām novelēm un lugām, te viņš iemācījās to tēlaino, sulīgo un bezgalīgām noskaņām bagāto latviešu valodu, kas viņam ļāva izteikt visu, ko cilvēki domā un jūt.

4. Ir jaukti salikti teikumi, kuros kāda viena komponenta vārds vai vārdu savienojums ar noteikta teikuma locekļa funkciju attiecas vai nu uz visiem, vai arī tikai uz dažiem komponentiem, piemēram,

Zvejnieku suņi te vēl skrien apriet katru garām braucošu mašīnu un ciemata ļaudis uz brītiņu pārtrauc darbu, ja garām pa ceļu aiziet nepazīstams cilvēks, un ilgi noskatās viņam pakaļ.

 

Jaukta salikta teikuma veidi

VINGRINĀJUMI