Govu-Māŗa.

l. A. Lerchis-Puškaitis no vairākiem iesūtījumiem , 115, piez.

2. Dandenis Jaunpiebalgā. LP, V, 413, 211.

3. Ētmanis Kazdangā. Brīvzemnieka kr. LP, VIl, I, 304, 1.

4. Fr. Mūrnieks Valkas apr., Lejas pagasta Kurmju mājā. Brīvzemnieka kr. LP, VIl, I, 304, 2.

5. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. "Svētku laiki". Etn. Il, 1892. LP, Vll,. I, 304, 3.