VALSTS VALODA LATVIJĀ

Valsts valoda ir ar likumu noteikta oficiālā valoda, kas lietojama likumdošanā, valsts un pašvaldību iestādēs, tiesā, uzņēmumu, iestāžu un organizāciju oficiālos darījumos un lietvedībā. Parasti valsts valoda ir tās nācijas valoda, kas izveidojusi attiecīgo valsti.

Latvijas Republika kā meatkarīga valsts tika proklamēta 1918. gada 18. novembrī un drīz pēc tam latviešu valodai tika noteikts valsts valodas statuss. 1940. gadā, Latvijai zaudējot valstisko neatkarību, latviešu valoda zaudēja  savu valsts valodas statusu. Trešās atmodas laikā valsts valodas statusa atgūšana latviešu valodai kļuva par tautas brīvības un neatkarības centienu spilgtu izpausmi. 1988. gada 6. oktobrī tika pieņemts lēmums par valsts valodas statusu latviešu valodai un 1989. gada 5. maijā - Valodu likums. Lūk, kas rakstīts Valodu likuma ievaddaļā:

"Latvija ir vienīgā etniskā teritorija pasaulē, kuru apdzīvo latviešu tauta. Viens no galvenajiem latviešu tautas eksistences un tās kultūras pastāvēšanas un attīstības priekšnosacījumiem ir latviešu valoda. Pēdējos gadu desmitos latviešu valodas lietošana valsts un sabiedriskajā dzīvē būtiski sašaurinājusies, tāpēc ir nepieciešams noteikt īpašus pasākumus latviešu valodas aizsardzībai. Šādu aizsardzību var garantēt valsts valodas statuss. Ar to valsts nodrošina latviešu valodas vispusīgu un pilnvērtīgu lietošanu visās valsts un sabiedriskās dzīves jomās, kā arī tās mācīšanu."

Jaunā redakcijā 1989. gada Valodu likums tika pieņemts 1992. gada 31. martā pēc Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošanas 1991. gada 21. augustā. Tātad pašlaik oficiālās valsts valodas lietošanu juridiski nosaka Likums par grozījumiem un papildinājumiem LPSR Valodu likumā un Saeimā tiek apspriests jauns likumsprojekts Latvijas Republikas Valsts valodas likums.

Turpmāk var aplūkot valsts valodas attīstības gaitu Latvijā, sākot ar 1918. gadu un beidzot ar pašreizējo Latvijas Republikas Valodu likumu.

 

  1. Iskolata dekrēts par latviešu valodas lietošanu Latvijas iestādēs

  2. Noteikumi par latgaliešu izloksnes lietošanu

  3. Latvijas Padomju valdības dekrēts par oficiālos dokumentos lietojamām valodām

  4. Likums par Valsts valodu (1935.gads)

  5. Likums par valsts valodu Latvijas PSR Augstākās padomes lēmums par latviešu valodas statusu

  6. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valodu likums

  7. Latvijas Republikas LIKUMS Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valodu likumā LATVIJAS REPUBLIKAS VALODU LIKUMS

  8. NOLIKUMS Par valsts valodas lietošanu nosaukumos un informācijā

  9. Valsts valodas likums. 1999. g.