1. J. Henniņš no L. Dravnieka 1885. g. Sasmakā.

2. A. 401. 510. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, II, 10.

3. Fr. Mūrnieks 1879. g. Valkas apr. Lejas pag. Kurmju mājā, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 920 (3)

4. J. Liekniņš Vītiņā. Etn. I, 1891., 142 (24). LP, VII, I, 921 (4).

5. K. Žiema Ozolniekos pie Jelgavas: LP, IV, 42, 5.