4. Raksturīgi trūkumi teksta uzbūvē un veidošanā

Iedibinoties izpratnei par teksta sintaksi saistībā ar valodas kultūras aspektu, izvērstāks kļūst skatījums uz trūkumiem teksta veidošanā. Arī kļūdas un kļūdu tipus iespējams klasificēt, un to var izdarīt, pateicoties daudzajiem vērojumiem un ieteikumiem par teksta uzbūvi un veidošanu.

 

1. Kļūdu tipi gramatiskā aspektā.

Kļūdu tipi gramatiskā aspektā ir saistīti ar pārmaiņām valodas gramatiskajā sistēmā, kas ir gan pašas latviešu valodas iekšējo attīstības likumību, gan valodu kontaktu noteiktas. Tā, piemēram, latviešu valodā viena no tendencēm ir analītisma pazīmju aktivizēšanās, kas ir objektīva parādība, bet tieši teksta veidošanā vērojamas arī skaužamas un kritiski vērtējamas iezīmes.

Ieskatam valodnieku vērojumi par šo procesu: A.Bankavs "Dažas analītisma pazīmes mūsdienu latviešu valodā" (LVKJ 9, 1973, 16-20), A.Bankavs "Darbības vārds analītiskajos savienojumos" (LVKJ 10, 1974, 10-14).

Cita iezīme - refleksivitātes kategorijas vieta gramatiskajā sistēmā, attīstība valodas kontaktu ietekmē un vērtējums gan teorijas, gan latviešu valodas prakses aspektā. Ieskatam A.Blinkenas publikācija "Nepareizs verba refleksīvās formas lietojums" (LVKJ, 1966, 128-134).

Vēl cita iezīme - interpunkcijas likumību gramatisko un stilistiski ekspresīvo funkciju attīstība un saskarsme.

Ieskatam A.Sīmanes publikācija "Tradicionālais un jaunais iekavu lietošanā" (LVKJ 19, 1984, 147-156).

 

2. Kļūdu tipi teksta funkciju aspektā.

Kļūdu tipi teksta funkciju aspektā pēdējā laikā (neskatoties uz sabiedrībā valdošo viedokli par valodnieku nedarbību vai darbības neefektivitāti) pievērsta īpaša uzmanība. Viens no novadiem - kļūdas runātā tekstā. Analīzei parasti tiek izraudzīti runātie teksti radio un TV.

Ieskatam D.Nītiņas raksts "Piezīmes par TV raidījumu un preses valodu" (LVKJ 19, 1984, 157-164); H.Grases raksts "Vai runa var iet" (LVKJ,1966,86-89).

 

VINGRINĀJUMI

Palīgmateriāli vingrinājumiem un uzdevumiem:

1) rakstu krājums "Valodas kultūra radiovilnī", R., 1982;

2) V.Skujiņa "Valodas prasmei", R., 1982.

Konspektīvu un ietilpīgu teksta raksturojumu (vai izvērstu definīciju) devusi S.Kļaviņa (skat. S.Kļaviņa "Valodas daba", Lielvārde, 1997, 29. lpp.)

Valodas līdzekļu (konstrukciju vai to locekļu, resp. komponentu) pārdaudzums

Nepilnīgas konstrukcijas un to precizēšana

Konstrukciju kalki