1. P. Šmits Raunā.

2. H. Skujiņa Smiltenes pag.

3. Piesūtījums J. Lautenbacbam 1878. gadā.

4. K. Blau's Ērgļos, uzr. Brīvzemnieka «Sborņik», 45, 43. LP, VlI Il, 59, 1, 2a.

5. J. Bajāris Kliģeniešos un Meņģeliešos. LP, V, 108, 34.

6. M. Spriņģis, Krapā. Etn. II, 1892, 64. LP, Vll, Il, 59, 1, 2b.

7. Z. Bule Nirzas pag. Teikas par Dievu, 9, 8.

8. Skolnieks P. Dzērve Lizuma pag. Teikas par Dievu, 9, 9.

9. Irma Medne Rīgā. Teikas par Dievu, 10, 10.

10. K. Rumaks Mērdzenes pag. Teikas par Dievu, 10, 11.

11. J. Kriķis Startos. Etn. Il, l892, 192. LP, VII, I, 1195.

12. E. Vīlisteris Valkas apr. Karvas pamatskolā. Teikas par Dievu, 10, 12.

13. Kārlis Bukums Rīgā. Teikas par Dievu, 11, 13.