1. Dignāja. M. Ziediņa Dignājā. Latvju kultūras kr.

2. Lasmuiža.V. Krasovska Jēkabmiestā. Latvju kultūras kr.

3. Renneberga. P. Ed. Pļavinskis Līkuma pag. Zin. Kom. kr. LP, VI, 203, 9. Bienemann, Livl. Sagenbuch, 148, 185.

4. Bērzaune,3. G. Pols no 75 gadi veca nespējnieka Bērzaunes pag.

5. Bērzaune,4. A. Aizsils Bērzaunē.

6. Biksere. D ā v ī d s B i k s e r ē. Z i n. K o m. k r. LP, VII, II, 64, 6.

7. Cesvaine. l. J. K a r p s C e s v a i n ē. J k r. IV. LP, VII, II, 63, II.