TEIKUMA  LOCEKĻA  JĒDZIENS

Uzbūves vienību daudzuma ziņā teikumi var būt visai dažādi. Kā jau minēts, ir teikumi, ko veido viens pats vārds vai kāda pilnnozīmes vārda formas apvienojums ar prievārdu. Šie vienvārda vai vienlocekļa teikumi nav tālāk dalāmi vēl sīkākās uzbūves vienībās. Visu pārējo teikumu sastāvā ir lielāks vai mazāks skaits vārdu. Šie vārdi, kas ietilpst teikumā un kā teikuma uzbūves elementi savā starpā ir nozīmes ziņā un gramatiski saistīti, ir teikuma locekļi.

Teikuma loceklis ir patstāvīgs vārds vai vārdu savienojums, kas atrodas teikumā un atbild uz kādu jautājumu. Teikumu veido teikuma locekļi. Par teikuma locekli var būt katrs patstāvīgais vārds, kas atrodas teikumā. Arī daļa palīgvārdu var būt iekļauta teikuma locekļu sastāvā.

Teikuma locekļi ir sintaktiskas kategorijas, kas atspoguļo attieksmes starp vārdiem kā teikuma daļām. Šo kategoriju pamatā ir vārdu formas un vārdu savstarpējās saistīšanās iespējas.

Ne visi teikuma locekļi atbild uz noteiktiem jautājumiem. Dažos teikuma locekļos pašos ir ietverts jautājums.

Katram teikuma loceklim teikumā ir sava loma. Pēc nozīmības teikuma locekļus iedala teikuma virslocekļos un palīglocekļos. Teikuma virslocekli - teikuma priekšmets un izteicējs - veido teikuma gramatisko centru, teikuma palīglocekļi - vienkārša teikuma vai salikta teikuma daļas paplašinājumu.

Teikuma locekļi var būt vienkārši un salikti. Par vienkāršiem uzskatāmi teikuma locekļi, kas sastāv no viena patstāvīga vārda vai no patstāvīga vārda saistījumā ar saitiņu, prievārdu, pusprievārdu, salīdzinājuma saikļiem kā, nekā, it kā, tāpat kā, partikulu lai, ne:

"Taupi, dēls!" māte sacīja. Šie vārdi pazuda it kā negaistošā miglā, nogrima dziļā atvarā. Likās, tie aizgājuši līdzi brīdim, kad māte tos izsacīja.

Lai manā Everestā paliek sniegs!

 

Saliktie teikuma locekļi sastāv no

1) jēdzieniski nedalāmiem vārdu savienojumiem:

a) frazeoloģismiem (Ir laiks ķerties vērsim pie ragiem);

b) vairākiem īpašvārdiem, kas apzīmē vienu nosaukumu (Guntis Dziesma bija visur pazīstams ar saviem stingrajiem uzskatiem.);

c) vairākiem vārdiem, kas apzīmē vienu terminu (Sarkanais āboliņš ir labi sacerojis).

2) gramatiski nedalāmiem vārdu savienojumiem:

Vairums zvīņenieku to pašu vakaru atgriezās ciemā.

 

VINGRINĀJUMI