LIETVĀRDI


Lietvārdus latviešu valodā var dalīt lokāmos un nelokāmos lietvārdos. Vairums latviešu valodas lietvārdu ir lokāmi. Lokāmie lietvārdi tiek dalīti sešās deklinācijās (pirmā deklinācija, otrā deklinācija, trešā deklinācija, ceturtā deklinācija, piektā deklinācija, sestā deklinācija), kuru nosaka tā dzimte un nominatīva galotne.

Dzimte Galotne

(viensk. nom.)

Deklinācija Piemēri Izņēmumi 

vīriešu

s, š 

dēls

teļš

 

vīriešu 

is 

dēlis 

akmens ,

asmens ,

zibens ,

ūdens ,

mēness,

rudens,

suns,

sāls  

vīriešu,

sieviešu 

us 

medus

pelus  

 

sieviešu,

vīriešu,

 

meita

puika

pļāpa 

 

sieviešu,

vīriešu 

dēle

bende  

 

sieviešu 

zivs  

ļaudis  

Atsevišķi latviešu valodā tiek aplūkoti atgriezeniskie lietvārdi, kurus atvasina no atgriezeniskiem darbības vārdiem. Vairums atgriezenisko lietvārdu beidzas ar -šanās, bet daži ar -tājās, -tājies, -ējies, -ājies, -umies.

Locīšana

Atkarībā no lietvārda deklinācijas, lietvārdu lokot, tā celmam tiek pievienota atbilstošā locījuma galotne. Otrās, piektās un sestās deklinācijas lietvārdiem galotnes priekšā ir iespējama līdzskaņu mija.

Locījumu galotnes

Deklinācija Skaitlis  Nom.  Ģen.  Dat.  Akuz.  Lok.  Vok. 
viensk. -s, š  -a  -am  -u  -ā   -s 
daudzsk. -i  -u  -iem  -us  -os  -i 
viensk. -is  -a  -im  -I  -ī  -i 
daudzsk.  -i  -u  -iem  -us  -os  -i 
viensk.  -us  -us  -um  -u  -ū  -us 
daudzsk. -i  -u  -iem  -us  -os  -i 
viensk.  -a  -as  -ai  -iu  -ā   -a 
daudzsk. -as  -u  -ām  -as  -ās  -as 
viensk. -e  -es  -ei  -I  -ē  -e 
daudzsk. -es  -u  -ēm  -es  -ēs  -es 
viensk.  -s  -s  -ij  -i  -ī  -s 
daudzsk. -is   -u  -īm  -is  -īs   -is 
atgriez.  viensk.  -ās  -ās  -   -os 
atgriez.  daudzsk. -ās  -os  -ās 
atgriez.  viensk.  -ies  -ās  -os 
atgriez.  daudzsk. -ies  -os  -os 
3., siev.  daudzsk. -us  -u  -ūm  -us  -ūs 

Locījuma galotne atšķiras no tabulā norādītās:

Līdzskaņu mija galotnes priekšā ir

Celma beigu līdzskanis  Mija  Deklinācija 

bj  2, 5 

č  2, 5 

ž  2, 5 

ļ  2, 5, 6 

mj  2, 5 

ņ  2, 5, 6 

pj  2, 5 

š  2, 5, 6 

š  2, 5, 6 

vj  2, 5, 6 

ž  2, 5, 6 

sn 

šņ  2, 5, 6 

zn 

žņ  2, 5 

sl 

šļ 

zl 

žļ 

ln 

ļņ 

ll 

ļļ  2, 5 

nn 

ņņ 

kst 

kš  5, 6 

Līdzskaņu mijas nav

- uzvārdiem, kuri beidzas ar -ckis, -skis;

- divzilbju personvārdiem ar -tis, -dis;

- dažiem lietvādiem labskanības dēļ, piem. mute - mutu.

Uz gramatikas lapu