1. A. 1370. J. B a n k i n s, " i s u n t a s", I, 1872, 46.

2. A. 1370. Priek 40 gadiem ststta, bet tagad N a i r u J n i s n o a k s t i u J k a b a uzrakstjis pinieku izloksn. Jkr. Il, 1893., 140, 1. LP, VII, II, 30, 2, 14a.

3. A. 1370. R. G a i l t i s n o E. K r m i a u p a g.

4. A. 1370. L. U j a n o V. A d i j n a L a t g a l . L a t v. k u l t. k r.

5. A. 1370. S k o l n i e k s VI. P i l i p j a n o k s A s n .

6. A. 1370. A. L e r c h i s - P u k a i t i s D k s t . LP, III, 89, 50 var.

7. A. 1370. A. L e r c h i s - P u k a i t i s D k s t . LP, III, 89, 50.

8. A. 1370. J. S p r o i s K o k n e s . B r v z. "Sborik", 289, 146. un "M s u t a u t a s p a s a k a s" I, 38, 17. LP, VII, II, 30, 2, 16.

9. A. 1370. K r e i c b e r i s D z i r c i e m . LP, V, 233, (110). P. B i r k e r t s "L a t v j u t. a n e k d o t e s" I, 235, 456.

10. A. 1370. K a l n i u J k a b s O z o l n i e k o s (Paulsgnade) Jkr. V, 56, 27. LP, VII, II, 30, 2, 13.