Nauda.

1. J. Bankins «Šis un tas» I, 1872, 39.

2. Kalniņu Jēkabs Ozolnieku Līčos, Kurz. Jkr. IV. LP, VII, I, 1113, l.

3. A. Skara Austrums. 1894. g. nr. 2. LP, VII, I, 1113, 2.

4. Putvaidis Jaun-Laicenē, Balss, 1889. g. nr. 3. LP, VII, I, 1113, 3.

5. K. Šulcs Zasulaukā pie Rīgas, «Balt. Vēstn.» piel. 1894. g. nr. 29. LP, VII, I, 1114, 4.

6. H. Skujiņa Smiltenē.

7. P. Šmits no sava tēva-tēva Raunā.

8. H. Skujina no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

9. H. Skujiņa no P. Antēna Smiltenē.

10. A. Silkalns no A. Cekula Jaun-Laice nes Cekulos.

11. K. Apfelbaums Talsos. P. Kundziņa krājumā.

12. K. Streidiņš Jaunpiebalgā.

13. H. Skujiņa no 72 g. v. J. Baltiņa Bilskas pag.