1. Valmiera. Pontanus Rer. Dan. hist. (Amstel 1631). Bienemann, Livlä ndisches Sagenbuch, 148, 186.

2. Augstroze. Fr. Dirne. Fr. Bienemann, Livlä ndiscltes S a g e n b u c h, 1897, 194, 234.

3. Babīte. P. Rgus Stākenbergā. «Balss» l891. g. nr. 37. LP, VII, II, 62, 9.

4. Burtnieki,l. Hupel, Topogr. Nachr. II, 61. Pabst, Bunte Bilder, II, 30. Bienemann, Livlä ndisches Sagenbuch, 193, 232.

5. Burtnieki,2. Teodors Krūmiņš Burtniekos. «Balss» , 1894. g. n r. 1.

6. Limbaži,l. Kāds L. Bērziņa skolnieks Limbažos.

7. Limbaži,2. Kāds L Bērziņa skolnieks Limbažos.

8. Mātīši,1. A. Mencis Puiķeles pagastā.

9. Mātīši,2. A. Mencis Puiķeles pagastā.

10. Mazsalaca,l. Naudīšnieks Mazsalacā. «Balss» 1887. g. LP, VII, II, 51, 2.

11. Mazsalaca,2. G. Mancelis, Lettische Postill, 1654, II, 236. Historia de Hattone, Episcopo Salisburgensi.

12. Mujāni. Jānis Laroze Mujānos.

13. Mūŗa muiža. Gāršmalietis Mūrmuižā. « Balss» I892. g. n r. 13.

l4. Rubene,1. Birzmalietis Rubenē. «Balss» 1887. g. nr. 18. LP, VII, ,II, 65, 4.

15. Rubene,2. L. Bulīte Krapas pagastā.

l6. Rubene,3. Skolniece Velta Bernana no 86 g. v. Jāņa Blaua Rubenes Podzēnmuižā.

17. Rūjiena. A. Skara Rūjienā. «Balss» 1893. g. nr. 49. LP, VII, II, 64, 3.

18. Umurga. J. Nummers Umurgā.