1. P. Š no P. Zeltiņas Rīgā.

2. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

3. Fricis Mejers Jaun-Auces Mizaišos, A. Bīlenšteina kr. LP, Vl, 11, 25.

4. Fr. Fišers Krūtē. LP, VII, I, 156 (2).

5. R. Berns, Zin, Kom. k r. LP, VII, I, 156 (3).

6. Brīvnieku Kārlis, Krēmanis, Saleniekos. LP, V, 46, 8.

7. Pampalu Jānis, J. A. Jansona kr.

8. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, l43.

9. A. Miglava Rīgā. A. Bērzkalnes krājumā.

10. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 46, 24.

11. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗu pagastā.

12. (A. 302). 1864. gadā Ērgļos uzrakstīta. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 11, 2t.

13. A. Briedis, Piperu Augusts, Ērgļu Piperos, Zin. Kom. kr. LP, VI, 11, 16.

14. Vilis Grinlaubs Vārneniekos, A. Bilenšteina kr. I.P, VI, 11, 29.A. 451. V. Zacharska no V. Drazdovskas Rozentovā.

15. Etn. IV, 1894, 12.8. Saisinājnmā pie LP, VIl, I, 1G0 (4). 15.

16. Mangaļu skolotājs Vilis Ozoliņš no Pāvila Cera Skulberģī. LP, VII, I, 19, .