l. Dundaga, 1. No «Pēterburgas avīzēm» 1862, 20.

2. Dundaga, 2. .K r. V a l d e m ā r s, I n l a n d, l855, 253. g i e n e m a n n, Livl. Sagenbuch, 138, 177, 2.

3. Dundaga, 3. A. L. P. S e c ē. LP, V, 409, 206. B i e n e m a n n, Livl. Sagenbuch, 137, 177.

4. Dundaga, 4. J. Dreiers Dundagā. T. Dzintarkalna kr.

5. Dundaga, 9. Ž. Jānekalns Stendē. P. Kundziņa krāj.

6. Dundaga, 6. T. Gūtmanis Stendē. P. Kundziņa krāj.

7. Dundaga. 7. A. Vaskis Tukumā.

8. Dundaga, 8. K. Bankers Dundagas Tīļās. LP, VII, II, 60, 2.

9. Dundaga, 9. T. Grīnberg&127; no R. Vilcmeira Dundagā.

10. Dundaga, 10. J. A. Jansons Dundagā.

11. Ēdole, 1. Stavenhagen, Album balt. Ansichten, Bd. I, 4. Bienemann, Livl. Sagenbuch, 142, 179. LP, VII, II 62,15.,

12. Ēdole, 2. A. Bīlenšteins 1866. g. «Magazin» XIV. B. LP VII, II, 64, 2.

13. Piltene, l. Naudīšnieks Piltenē. «Balss» 1888. g. nr. 39. LP, VII, II, 62, 5.

14. Piltene, 2. Skolniece Līdija Lejasmeijere no 75.g vecā Jāņa Baumaņa Piltenē.

15. Sasmaka. Valdemārs «Inland» 1844. g. Bienemaņa «Livl. S a g e n b u c h», 104, 131. LP, VII, II, 64, 5.

16. Stūriņa ezers. I. Robalts Talsos. T. Dzintarkalna kr.

17. Zlēkas, 1. K. Kreicbergs no 53 g. v. L. Halles Aizputē.

18. Zlēkas,2. Skolniece Līdija Lejasmeijere no 75 g. v. Jāņa Baumaņa Piltenē.

19. Zlēkas, 3. F. Neimanis no J. Čačas 1885. g. Zlēkās.