1. A. 327. A. H Skujiņa, Andrs Ziemelis, no A. Strazdiņa Aumeisteŗos.

2. A. 327 A. J. Ozoliņš Lubānā, M. Celmiņa kr. AŠ, IIl, 7a.

3. A. 327 A. Konstantins Dāvids Apē, D. Ozoliņa "Raganas". Etn. III, 1893. 121. 1. p. LP, VlI, I, 1001. 1. p. AŠ, III, 7b.

4. A. 327 A. Vasilnieks. Nogalniekos, pie Talsiem. LP, V, 3, 10.

5. A. 327 A. P. Lejmanis, ar P. Rulīti, Jaun-Laicenē, D. Ozoliņa "Raganas". Etn. III, 1893., 120-1. l. p.

    LP, VII, I, 1000. l. p. AŠ, III, 70.

6. A. 327 A. Zumbergs, Liepājas apg., Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 1001. 1. p. AŠ, III, 7c.

7. A. 327 A. D. Ozoliņš, Jaun-Rozē. LP, V, 3, G.

8. A. 327 A. 1653 B. J. Simenovs Dolē, Brīvzemnieka kr. 57, VII, I, 10068. AŠ, III, 7m.

9. A. 327 A. 1653 13. LP, V, 3, 2. AŠ, III, 7p.

10. A. 321 A. J. Bergmanis 1877. g. Bārtā, A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 3, III. AŠ, III, 7v.

11. A. 327 A. A. Lerchis Puškaitis Džūkstē- Pienavā. LP I, 137. AŠ, III, 7e.

12. A. 327 A. Teicēja 45 g. vecā V. Kromane, Kultūras balss kr.

13. A. 327 A. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomosci do antropologii krajowei Krakovā 1895, 315Zt.

14. A. 327 A. Baicku Broņa Kapeņu pag. Zaikovas ciemā. B. Spūļa kr.

15. A. 327 A. N. Rancāns Rēzeknē.