1. Rīga, l. Fabricius, Hist. Liv. SS. Rer. Liv. II Inland 1851, 494 (E Pabst). Pabst. Bunte Bilder I, 26. Bienemann, Livlä ndisches Sagenbuch, 145, 181 LP, VII, II,63,L.

2. Rīga, 2. Pločkalns Skrundā. Brīvzemnieka «Sborņik» , 33, 30. Bienemann. Livlä ndisches Sagenbuch, 146, 184. 1. LP, VII, II, 63, lb.

3. Rīga, 3. Ansaberģu Fridis Dundagā. Jkr. IV. LP, VII. 63, 1 a.

4. Rīga, 4. Brīvzemnieka « Sborņik» 34, 30 piez. LP, VII, l;, 63, lc.

5. Rīga, 5. No Seces Brīvzemnieka «Sborņik», 34, 30 piez. LP, VII, II, 63, ld.

6. Rīga, 6. P. Šmits no L. Miezītes Rīgā.

7. Rīga, 7. P. Šmits no sava tēva-tēva Raunā.

8. Aviekste. Ozols Madlienā. Zin. Kom. kr. LP, VI, 206, 17.

9. Inčukalns. Silamalas Vaivariņš Inčukalnā. «Balt V ē s t.» 1890, nr. 106. LP, VII, II, 70, 2.

10. Kangari. J. K a r p s C e s v a i n ē. J k r. IV. LP, VII, II, 66, 10.

11. Krapa. Jānis Bisenieks Krapā. Z. Lancmaņa kr.

12. Lielvārde. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr LP, VI, 202, 6.

13. Meņģele. «Mājas Viesa» pielikums, 1879. g. 15. dec., nr. 50.

14. Nītaure. Kleķeŗu Kārlis Ķēčos. Zin. Kom. kr. LP, Vl, 205, 15.

15. Staburags. Bienemann « Livlä nd. Sagenbuch», 144, 182.LP, VII, I, 62, 14

16. Turaida. M. v. Wolffeldt, Mittheilungen aus dem Strafrecht und dem Strafprocess. II B. 2. T. Jelgavā, 1848. 210 -222. 1. p.

17. Zaube. P. Bauģis Zaubes pag.

18. Dažādas teikas no Rīgas apriņķa.