Teikuma jēdziens

Teikumu iedalījums pēc izteikuma mērķa

Vienkāršs teikums

UZDEVUMI

Teikuma locekļi

UZDEVUMI

 Teikuma locekļu jēdziens

 Teikuma virslocekļi

 Teikuma palīglocekļi

 Vārdu kārta teikumā

Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Sintaktiskie sakari

UZDEVUMI

         Teikuma locekļu saistīšana

            Vārdvirknes

            Vārdkopas            

Savrupinājumi

Uzruna

Iespraudumi

Salikts teikums

         Salikts sakārtots teikums

UZDEVUMI

         Palīgteikumu tipi

UZDEVUMI

        Jaukts salikts teikums

Personas runas un domu attēlojums

UZDEVUMI

Konstrukciju kalki

PĀRBAUDI   SAVAS  ZINĀŠANAS  SINTAKSĒ!