1. Alūksne,l. Krēsliņu Jānis. «Latviešu teikas» , I, 12. Pr. Bienemann «Livl Sagenbuch», 149, 187.

2. Alūksne,2. A. Smagars Līksnas pag.

3. Alūksne,3. I. Nīders Alūksnes apkārtnē. J A. Jansona kr.

4. Alūksne,4. E. Šneiders Alūksnē.

5. Apukalns. Stavenhagen, Album balt. Ansichten, II. Oppekaln, 7. Bienemann, Livl. Sagenbuch, 150, I80.

6. Annas pagasts. Upciemu Milda-Skaidrīte Annas Pag. LP, VI, 209, 21.

7. Blomu pag. H. Skujiņa Smiltenes pagastā.

8. Cirgaļu pag. H. Skujiņa no 76 gadi vecā J. Ābeles Aumeisteŗos.

9. Gaujiena. K. B i k a G a u j i e n ā.

10. Ilzene. Juganu Ārija Beļavas pagastā.

11. Mēŗu Pag. H. Skujiņa no E. Sīkuļa Mēŗu pagastā.

12. Smiltene,1. K. Jansons Plāņos.

13. Smiltene,2. K. Jansons Plāņos.

14. Trikāta,l. Celmiņa Austra Trikātas apkārtnē. J. A. Jansona kr.

15. Trikāta,2. J. Ziemelis Trikātā. « Balss» 1891. g. nr. 11. LP, VII, II, 18, 1.

16. Trikāta,3. Tālivaldis (P. Abuls) Trikātā. «Balss 1889 g. nr. 42. LP, VII, II, 60, 1.

17. Veclaicene. Skolnieks E. Saliņš no 95 g. vecā Ratsapa Veclaicenes pag. Kazukalnā.

18. Velēna. J. Balodis Velēnas draudzē. Brīvzemnieka k r. LP, VII, II, 60, 6.

l9. Vijciems,2. Kārlis Skujiņa no Ed. Antēna SmilteneJ Vimbās.

20. Vijciems,2. Kārlis Skujiņa Smiltenē.