1. Cēsis, 1. Latvju kultūras kr.

2. Cēsis, 2. Skolniece M. Bērziņa Vaidavas pag.

3. Cēsis, 3. P. Šmits no Cēsim.

4. Cēsis, 4. Latvju kultūras kr.

5. Āraiši. J. Vīlips Āraišu Mūrniekos. Zin Kom. kr. LP, VI, 203, 10.

7. Branta muiža. J. Karēlis Baižkalnā. Kr. Barona biedrības kr.

8. Ērgļi, 1. Mācitājs Firhufs (Vierhuff) uzrakstījis iekš «Sitzungsberichte der Gesellschaft fü r Geschichte etc.n 1876. Rīgā 1877, 52.

9. Ērgļi, 2. J. Avotiņš Vestienā.

10. Jaunpiebalga. A. Račevskis Jaunpiebalgā.

11. Jumurda. «B r ī v ā Z e m e», 1928, 9. n o v.

12. Liepasmuiža. Vaŗabalss Liepasmuižā. «Balss», 1885, n r. 35. LP, VII, II, 61, 1.

13. Priekuļi, l. Mācītājs Fīrhufs (Vierhuff) uzrakstījis iekš «Sitzungsberichte der Gesellschaft fü r Geschicnte etc.n 1876. Rīgā 1877, 48.

14. Priekuļi, 2. Mācītājs Fīrhufs (Vierhuff) uzrakstijis. iekš «Sitzungsberichte der Gesellschaft fü r Geschichte etc.v 1876. Rīgā 1877, 48.

15. Rauna, I. P. Šmits no vairāk stāstītājiem Raunā.

16. Rauna, 2. K. Jansons Plāņos.

17. Rauna, 3. J. Karēlis Baižkalnā Kr. Barona biedrības kr.

18. Rauna, 4. P. Šmits Raunā.

19. Skujene. Kleķeŗu Kārlis Ķēčos. Zin. Kom. kr. LP, VI. 206, 16.

20. Vecpiebalga, l. R u n d ē l i s N ī t a u r ē. LP, V, 386, 175, 1.

21. Vecpiebalga,2. J. Ezeriņš Vecpiebalgā.

22. Vecgiebalga,3. J. Ezeriņš Vecpiebalgā.

23. Vecpiebalga, 4. L i e l u p i s V e c p i e b a l g ā. LP, V 387, 175, 2.