1. Alauksts. A. Šķēre Skaistkalnes apvidū.

2. Alūksnes ez., 1. A. Smagars Līksnas pag.

3. Alūksnes ez., 2. Kalniņu Reinis Alūksnē. «Balss» 1891. nr. 38. LP, VIV, I, 1285, 3

4. Babītes ez., 1. Kleinhofu Fricis Naudītē. Jkr. IV. LP, VII, I, 1304, 17.

5. Babītes ez., 2. Līvija Aizupe.

6. Babīte, 3. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 179, 176.

7. Baucis. Latvju kultūras kr.

8. Bābeles ez. H. I 1 c b e r ģ a R ī g ā.

9. Burtnieku ez., 1. K. J a n s o n s P 1 ā ņ o s.

10. Burtnieku ez., 2. R k r. III, 1885, 114.

11. Burtnieku ez.3. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

12. Dotes Siļķu bedre. J ē k a b s P r i e d e D o l ē. LP, VII, II, 77, 4.

13. Gnēvis. Upciemu Skaidrīte. Zin Kom. kr. LP, VI, 199. Bienemann, Livl. Sagenbuch, 13, 17.

14. Idrolis. P. Šmits no daudz stāstītājiem Raunā.

15. Laņģis. Skolniece A. Meiunte Strenčos.

16. Lauteru ez. LP, V, 392, 186.

17. Liezeris. M ā k o n i s, «B a l s s» 1894. g. nr. 15.

18. Lubāns, l. R. Blaus Ērgļos. Brīvzemnieka «Sborņik». LP, VII, I, 1304, 16.

19. Lubāns, 2. Suntalnieks Suntažos. «Balss» 1893. g. nr. 26. LP, VII, I, 1288, l.

20. Lubāns, 3. Strautmalietis Lubānā. «Balss» 1888. g. nr. 39. LP, VII, I, 1288, 4.

21. Lubāns, 4. G. Pols no 83 gadi vecās Mades Pušķes Beļavas pag.

22. Lubāns, 5. Vilis Valdmanis. Z. Lancmaņa kr.

23. Maizes ez. A. V. Upmalietis Umurgā. «Balss» 1889. g. nr 29. LP, VII, I, 1294, 3.

24. Ninieris. Austra Mūrniece Cēsīs.

25. Odzes ez. G. Pols no Vilmas Kraujupes Madonas apr. Vietalvas pag.

26. Pepītis, 1. A. V. Upmalietis Umurgā «Balss» 1889. g. nr. 29. LP, VII, I, 1293, 2.

27. Pepītis, 2. J. Nummurs Umurgā.

28. Oleru ez. Līču Augusts Oleros. «Balss» 1889. g nr. 12. LP, VII, I, 1294, 1.

29. Pakulu ez., 1. Mārtiņš Starķis Lielvārdē 1872. g. LP, VII, I, 388, 178, 1. Bienemann, Livl. Sag. 11, 14.

30. Pakulu ez., 2. Krogzemju Mikus (Auseklis) ar M. Starķi L i e l v ā r d ē. LP, V, 389, 178, 3.

31. Salainis, 1. H. Skujiņa Aumeisteros.

32. Salainis, 2. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

33. Ušurs, 1. Aleksandrs Snipe. Z. Lancmaņa kr.

34. Ušurs, 2. J. Baltiņš. Z. Lancmaņa kr.

35. Vaivele. « M ā j a s V i e s i s» 1880. g. nr. 15.

36. Vaļģeru ez. Mācītājs Ulmanis 1884. g. Valkā. Bīlenšteina kr. LP, VII, I, 210, 23.

37. Aklis. E. Kļaviņa Secē. Latvju kultūras kr.

38. Auces ez. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 179, 175.

39. Baltezers. Skolotāja Anna Šķēre Skaistkalnē.

40. Cūku ez. Puķīšu Fricis Kandavā. Jkr. II. LP, VII, I, 1302, 11.

41. Dieva ez. G. Seesemann 1872. «Erinnerung an Dondangen». Bienemann «Livl. Sagenbuch», 7, 9. LP, VII, I, 1287, 5.

42. Dumblis. Atbalss kalendārs 1894. 31.

43. Durbe. No Dzērves, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 1299, 2.

44. Elles dīķis. L i e 1 - E z e r ē. Z i n. K o m. k r. LP, VI, 204, 12.

45. Ilūkstes apr. ez. V. Krasovka Jēkabmiestā. Latvju kultūras kr.

46. Laidzes ez.,1. M. Freiberga Talsos. T. Dzintarkalna krājumā.

47. Laidzes ez., 2. V. Krūmiņš Talsos. T. Dzintarkalna krājumā.

48. Lejaslabiņu ez. L. Lamberga Talsos. T. Dzintarkalna kr.

49. Melnezers, l. Skolotāja Anna Šķēre Skaistkalnē.

50. Melnezers, 2. A. Šķēre Skaistkalnē.

51. Pinkas ez. No Ēdoles A. Bīlenšteins 1866. g. «Magazin d. l e t t. l i t r. G e s. XIV. B d.» LP, VII, I, 1291, 4.

52. Saukas ez., I. J. Rubenis Ērgļos.

53. Saukas ez., 2. Naudīšnieks Saukā. «Balss» 1889. g. nr. 39. LP, VII, I, 1292, 5.

54. Saukas ez., 3. L. Ozola Saukas pag. A Bērzkalnes kr.

55. Slotes ez. Emsiņu Gasiņš Susējā. Zin. Ķom. kr. LP, VI, 205, 14.

56. Usmas ez., 1. K. Riss Talsos. T. Dzintarkalna kr.

57. Usmas ez., 2. Apfelbaums Talsos. P. Kundzīņa kr.

58. Usmas ez., 3. No Usmas A. Bīlenšteins. «Magazin XIV. B d.» LP, VII, I, 1285, 1

59. Vānes Lielā acs. E. Heidens Vānē. T. Dzintarkalna kr.

60. Vīķu ez. J. Ozols Saukā. Brīvzemnieka «Sborņik» . LP, VII, I, 1303, 13.

61. Zebrus. No Dobeles A. Bīlenšteins 1865. g. «Magazin d. l e t t. l i t r. G e s. XIII. Bd.» LP, VII, I, 1285, 2.

62. Cyrms. Abīte Latgalē. Zīdūnis, 1923. g. nr. 4.