1. T. Klemenss, « Spoku stāsti, 1873» , 15.

2. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 181, 182.

3. Teodors Niedre no K. Bankera Upesmuižā. LP, VII, I, 1063, 2.

4. H. Skujiņa no P. Antēna Smiltenē.

5. E. Smildziņa Stendē, P. Kundziņa krājumā.

6. H. Skujiņa Smiltenes pag.

7. M.Garkolne no 55. g. v. A. Malnaces Liksnā.

8. K. Bankers Dundagas Cepellejās. LP, Vll, I, 1060, 4.

9. A. Lerchis-Puškaitls no Jāņa Gulmaņa Grenčen i e k o s. LP, VI, 235, 30', 31.

10. Audzis Jērkulē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 222, 30, 7.

11. Audzis Jērkulē. Zin. Kom. kr. LP', I, 223, 30, 9.

12. Aina Zommere no J. Kačāna Inčukalna Englūtes pagastā.

13. J. Vīksne no 47 g. v. O. Vīksnes Otaņķē pie Nīcas.

14. J. Henniņš Sasmakā.

I5. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē

16. A. Vaļminska Līksnā, J. Rupjā krājumā.

17. Ludvigs Cepurītis.

I8. Juris Ozolinš Lubanas Vecainiekos. M. Celmina kr.

19. Juris Ozoliņš; Lubanas Vecainiekos. M. Celmina kr.

20. Marija Škipsna Vec-Gulbene.

21. A. Gari-Juone no 81 g. v. T. Ciailuma Domopoles pag.

22. H. Skujina Rauza.

23. H. Skujiņa Rauzā.

24. V. Zacharska no Z. Žeigures Rozentavas pag.

25. H. Skujiņa Smiltenē.

26. Skolniece M. Jende Strenčos.

27. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumesteros.

28. M. Zemesarāja Talsos. T. Dzintarkalna kr.

29. Skolnieks T. Andersons no 52 g. v. P. Andersona Nogale. J. A. Jansona kr.

30. J. Vīksne Nīcā. K. Lielozola kr.

31. A. Gari-Juone no A. Dortholcas.

32. H. Skujiņa Smiltenē.

33. H. Skujiņa no A Kauliņa Aumeisteros.

34. H. Skujiņa Smiltenes pag.

35. Lindemanis Sauka. Latvju kultūras kr.

36. H. Skujiņa no 68 g. v. Jēkaba Gailīša Bilskas pag. Dzirkaļa mājā

37. M. Bīlande Talsos. P. Kundziņa krājumā.

38. O. Muceniece Talsos. T. Dzintarkalna krājumā.

39. H. Skujiņa Smiltenē.

40. «R ī g a s Z i ņ a s» , 1925, nr. 150.

41. H. Skujiņa Smiltenē.

42. H. Skujiņa no 72 g. v. Jēkaba Baltiņa Bilskas pag.

43. Celmiņu Austra Trikātas apkārtnē. J. A. Jansona kr.

44. Ziemelis Trikātā, «Balss» , I889. g., nr. 24. LP, VII, I, 1116,5.

45. Elza Gaile Trikātā.

46. A. Gailis Trikātā.

47. Skolniece J. Švalbe Strenčos.

48. Arv. Porietis Krustpils pag. Latvju kultūras kr.

49. Augusts Ādlers JaunGulbenē.

50. J. A. Jansons Nogalē.

51. Kleķeru Kārlis Ķēčos. Zin. Kom. kr. LP, Vl, 232, 30; 27.

52. H. Skujiņa no 72 g. v. Jēkaba Baltiņa Bi1skas pag.

53. H. Skujiņa Smiltenes pag.

54. Skolniece M. Ignāte no sava tēva Nīcā. K. Lielozola kr.

55. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

56. H. Skujiņa no 73g. v. Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

57. Viktors Tereiška Ludzas Ēversmuižas pagastā. J. Rupjā kr.

58. J ā n i s V ī š k a G r e b 1 ā. Z i n. K o m. k r. LP, VI, 233, 30, 28.

59. Zelma Mūrniece Cesvainē.

60. Augusts Ādlers Jaun-Gulbenē.

61. A. Gari-Juone no 81 g. v. T. Gailuma Domopolē.

62. Kalniņu Jēkabs Ozolnieku Līčos, Kurzemē. Jkr. IV. LP, VIIl, I, 1017, 4.

63. K. Bankers no Emīlijas Šakunes Dundāgas Cepeļ1ejās. LP, Vll, I, 1018, 7.

64. Dāvids Bikserē. Rkr. III. LP, VII, I, 1019, l0.

65. Sīmanis Mazjānis Jaun-Rozē. D. Ozoliņa «Raganas» . Etn. III, 1893. LP, VII, I, 1020, 14.

66. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.