Pūķa iegūšana un darbība.

1. Skolotājs D. Dambergs Smiltenē. R. Auning, Drachen-Mythus, 33. 44.

2. Celmiņu Kārlis Lubānas Nagliņos.

3. R. Auniņš Cesvainē. Drachen-Mythus, 26, 34.

4. K. Kundziņš Smiltenes dr. Bilskas pag. Drachen-Mythus, 35, 49.

5. Emsiņu Gasiņš Susejā. Zin. Kom. kr. LP, Vl, 60, 5, 14.

6. Kārlis Birznieks Zemītniekos. Drachen-Mythus, 56, 92. LP, Vl, 88, 76.

7. R. Auniņš Cesvainē. Drachen-Mythus, 6, 1. LP, V I, 65, 3.

8. V. Zacharska no 35. g. v. A. Zacharskas Silajāņu pagastā. Latvju kultūras kr.

9. H. Skujiņa Zvārtavā.

10. H. Skujiņa Zvārtavā.

11. H. Skujiņa Bilskas pag.

12. Jansonu Jānis Liel-Platonā. Zin. Kom. kr. LP, VIl, l, 832, 3.

13. A. Neslers Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VlI, I, 224, 7.

14. J. Banazis no 73 g. v. M. Banazes Nīcā. K. Lielozola kr.

15. R. Auniņš Cesvainē. Drachen-Mythus, 10, 7. LP, VI, 67, 11.

16. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, Vl, 49, 5, 2.

17. Rankā Drachen-Mythus, 27, 57. LP, Vl, 76, 40.

18. Mācītājs Zunte Ērgļos. Drachen-Mythus, 50, 53 55. LP, Vl, 80, 56.

19. R. Auniņš Cesvainē. Drachen-Mythus, 14, 13. LI', VI, 69, 17.

20. Profesors Dr. A. Becenberģers no Egliena Kuršu kāpu Preiļos. Magazin 18. Bd, «Die Sprache der preus. Letten». LP, VII, I, 736, 5.

21. P. Alunāns Ēķingrāvē. Balss 1879. g. nr. 84 LP, VlI, II, 734, 4.

22. E. Kļaviņa Secē. Latvju kultūras kr.

23. Stud. J. Kauliņš Sausnējā. Drachen-Mythus, 43, 68. LP, Vl, 83, 69.

24. Ētmanis Kazdangā. Brīvzemnieka kr. LP, VIl, I, 755, 9.

25. Lapas Mārtiņš, «Pasakas un nostāsti», 1902, 17, 89.

26. E. Dūnsberģis Dundadzniekos. LP, VIl, I, 759, 2.

27. Jansonu Jānis Liel-Platonē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 759, 3.

28. J. Sproģis Koknesē. Brīvzemnieka «Sborņik», 100, 71, 2. LP, Vl, 99, 21.

29. Štīlers Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, Vll, I, 754, 8.

30. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

31. J. Rubenis Ērgļos.

32. Grāvendāliešos. Drachen-Mythus, 20, 26. I,P, Vl, 72, 30.

33. Celmiņu Kārlis Lubānas Nagliņos M. Celmiņa kr.

34. A. Aizsils no D. Meijeres Lubānā.

35. Kārlis Birznieks Zemitniekos. Drachen-Mythus, 53, 89. LP, Vl, 87. 74.

36. A. Vasķis Tukumā.

37. Rudzītis Vec-Kalsnavā. Drachen-Mythus, 42. 66. LP, Vl, 83, 68.

38. Mācītājs Bernevics Kandavā. Drachen-Mythus 50, 85. LP, VI, 87.

39. H. Skujiņa, Bilskas pag.

40. Z. Lībrechts Jēkābnieku pagastā. A. Bīlenšteina. kr. LP, VI, 62, 5, 17.

41. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

42. J. Sproģis Koknesē. Brīvzemnieka «Sborņik», 99, 71, 1. LP, Vl, 98, 20.

43. Grāvendāliešos. Drachen-Mythus, 19, 25. LP, Vl, 72, 29.

44. J. Vitiņš Augškurzemē. Drachen-Mythus, 60, 99. LP, Vl, 80.

45. Andrejs Lindē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 753, 2.

46. Andrejs Lindē no Edas Oškalnes. LP, VlI, 1754, 5.

47. Lapas Mārtiņš, «Pasakas un nostāsti», 1902, 88, 17.

48. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

49. H. Skujiņa Bilskas pag.

50. Skolotājs Brasliņš Latgales Stružānos. Drachen - Mythus, 65, 106-109. LP, VI, 91.

51. Fr. Mūrnieks Lejas pagasta Kurmjos. Brīvzemnieka kr. LP, VIl, I, 742, 6.

52. R. Auniņš Cesvainē. Drachen-Mythus, 6, 2. LP, V I, 65, 4.

53. Mācītājs Dēbneris Jaun-Kalsnavā. Drachen-Mythus, 6, 2. LP, Vl, 66, 5.

54. Grāvendāliešos Drachen-Mythus, 17, 20. LP, Vl, 70, 28.

55. J. Vitiņš Augškurzemē. Drachen-Mythus, 61, 101. LP, V I, 93, 81.

56. Lapas Mārtiņš, «Pasakas un nostāsti», 1902, 78, 13.

57. LP, Vl, 118.

58. H. Skujiņa Smiltenes pag.

59. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

60. J. Rubenis Ērgļos.

61. J. Banazis Nīcā. K. Lielozola kr.

62. J. Sroģis Koknesē Brīvzemnieka Sborņik, 101, 71, 3. LP, Vl, 99, 22.

63. A. Doks Dzelzavā. Drachen-Mythus, 24, 31. LP, VI,74,35.

64. Nameitu Juris Liel-Vircavā. Etn. Il, 1892. g. LP, Vl, 121, 32.

65. Fricis Kleinhofs Naudītē. Jkr. V, LP, Vll, I, 741, 5.

66. Andrejs no Edas Oškalnes Lindē. Zin. Kom. kr. LP, Vll, I, 741, 4.

67. Ētmanis Kazdangā, Brīvzemnieka kr. LP, Vll, I, 74d,l.

68. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē LP, VI, 48, 5, 1.

69. J. Ozols Saukā. Brīvzemnieka «Sborņik». LP, Vl1, I, 757, 1.

70. E. Aizderdzis Gulbenē. LP, V, 120, 43, 3.

71. Bēdulu Jānis Rundālē. LP, Vl, 119, 31.

72. Māturu Atis Tukuma apr. Grenčeniekos. LP, VI, 63, 5, 18.

73. J. Sēja Lesteniekos. LP, VI, 51, 57.

74. A. I.erchis-Puškaitis no 78 g. v. Kaspara Ezera Džūkstē. LP, VI, 54, 5, 7.

75. Treimaņu Jānis Bērzniekos. .Ikr. Vl. 17, 7. LP, VII I, 789, 15.

76. Lapas Mārtiņš, «Pasakas un nostāsti», 1902, 69, 12.

77. H. Skujiņa no 67 g v. Annas Rudzītes Smiltenē.

78.V. Ašmane Nītaures pag. J. A. Jansona kr.

79. J. Vitiņš Augškurzemē. Drachen-Mythvs, 61, 100.

80. J. Bergmanis Dobeles apg. Bīlenšteina kr. LP, V I, 133, 7.

81. Rogulis «Mājas Viesī» 1889, nr. 25. I.P, Vl, 114, 20.

82. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

83. Skolotājs Karlsons. Drachen-Mythus, 48, 78. LP, Vl, 124, 34.

84. R. V. Bērziņš Kosēniešos. Zin. Kom. kr. LP, Vll, II, 745.

85. Ēdvarts Mazjānis Jaun-Rozē. D. Ozoliņa «Raganās». Etn. 1893. LP, VIl, I, 733, 1.

86. Kārlis Andrītis Jaun-Rozē. D. Ozoliņa «Raganās». Etn. IlI, 1893. LP, Vll, I, 835, 10.

87.A. Renca Maz-Laicenos. D. Ozoliņa «Raganās». I.P, VII, I, 835, 11.

88. Kanaviņš Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, Vll, I, 739, 1.