Mājas-kungs.

l. Ērģemē mācītājs Pauls Carlblom uzr. laikrakstā «Inland» nr. 39, 1836. g. zem virsraksta «Pagānu ziedojumi Ērģemes draudzē, Vidzemē 19. gadu simt.» Skat. Zariņu Kārla Rakstu krājumā 1898. g. un Baltijas Vēstnesī 1872. g. I.P, VIl, I, 343, 12.

2. P. Karlbloms Ērģemē, «Inland» nr. 39, 1836. g. Skat. Zariņu Kārļa Rakstu kr. LP, VIl, I, 359, 19

3. A. Lerchis-Puškaitis, V, 117, 42, 1.

4. Krēsliņu Jānis, «Latviešu teikas iz Malienas.» LP, Vll, I, 354, 2.

5. Juris Upītis Gatartā, Zin. Kom. kr. LP, Vll, I, 323, 11a.

6. J. Sproģis no savas mātes, tā atkal šo pasaku noklausījusies no viena zemnieka no Odzienas pagasta Brīvzemnieka «Sborņik», 85, 65. LP, VII, 11. 326, 3.

7. J. Sproģis Koknesē, Brīvzemnieka «Sborņik», 82, 68. LP, V I I, I I, 329, 11.

8. L. Žagata Liepājas Krūtē. A. Bērzkalnes krāj.

9. Juris Upītis Gatartā, Zin. Kom. kr. LP, VIl, II, 327, 5.

10. H. Skujiņa Aumeisteŗu pagastā.

11. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

12. H. Skujiņa no 60 g. v. Pētera Turķa Smiltenē.

13. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.

14. H. Skujiņa Smiltenes pag.

15. Beduļu Jānis Rundālē. Etn. I, 1891. LP, Vll, I, 333, 13.

16. Kārlis Mačulāns (Weissensee) Lesiņos. LP, VlI, II, 331, 1.

17. G. Jānis no K. Kuplā Vatrānē. Etn. 1892, Il, 160, LP, VIl, Il, 325, 1.

18. Kārlis Mačulāns Baltāsmuižas Lesiņos. LP, Vll, II. 324, 13.

19. Krēsliņu Jānis Alsviķu pag. "Latv teikas iz Malienas." LP, Vll, I, 322, 10.

20. Juris Upitis Gatartā. Zin. Kom. kr. LP, Vll, I, 324, 12.

21. Juris Upītis Gatartā. Zin. Kom. kr. LP, VIl, II, 327, 4.

22. H. Skujiņa no 65 g. v. K. Mežuļa Bilskas pag.

23. H. Skujiņa no 65 g. v. K. Mežuļa Bilskas pag.

24. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

25. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

26. Juris Upītis Gatartiešu Mīlakšos. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 326, 2.

27. S. J. Tautietis Blomēniešos. Balss, 1890. g. nr. 31. LP, Vll, I, 357, 10.

28. Raudaviete Bērzaunē. Etn. I, 1891. LP, Vll, I, 358, 13.

29. H. Skujiņa Smiltenes pag.

30. A. Aviņš no 81 g. v. Annas Podiņas Saleniekos.

31. K. Jansos no 90 g. v. L. Pastiņas Plāņos.

32. K. Jansons no 90 g. v. L. Pastiņas Plāņos.

33. J. Remb. Jumurdā. Balt. Vēstn. p. 1890. g. nr 55. LP, Vll, I, 359, 17.

34. Krēsliņu Jānis Alsviķu pagastā. «Latv. teikas iz Malienas». LP, VIl, I, 354, 3.

35. A. S. J. Veļķos. Balss. 1888. g. nr. 19. LP, VIl, I, 356, 9.

36. Juris Upītis Gatartā. Zin. Kom. kr. LP, Vll, I, 355, 5.

37. No Krapes. Mājas Viesis, 1891. g. nr. 52. D. Ozoliņa «Raganas». LP, VIl, I, 355, 4.

38. H. Skujiņš, Andrs Ziemelis, no 73 g. v. Zanas Briedes Palsmanē.

39. K. Bika Gaujienā.

40. A. Zilumkalns no Edas Malzates Bērzaunes Siliņos. Zin. Kom kr. LP, VlI, I, 323, 113.

41. M. E. Bērziņš Umurgā. LP, VIl, I, 346, 16.

42. Ērgļu dr. Katriņā. Balss, 1887. g. nr. 6. LP, Vll, I, 338, 1.

43. Baznīcas Vēstnesī, 1898. g. nr. 1, 24. lpp., 21. nr. «Par Mazsalaces draudzi». LP, Vll, I, 345, 14.

44. Ludvigs Cepurītis Ezerē.

45. Talaža Liepupes (Pernigel) apg., 1878. g. LP, V, 117. 42, 4.

46. J. Avotiņš no A. Avotiņa Ērgļos.

47. H. Skujiņa no 72 g. v. Pētera Gailīša Smiltenes pagastā.

48. K. Jansons no 90 g. v. L. Pastiņas Plāņos.

49. H. Skujiņa no J. Antēna Bilskas pagastā.

50. Skolniece A. Celms Streņčos.

51. H. Skujiņa Gaujienas pag.

52. H. Skujiņa Smiltenes pag.

53. H. Skujiņa no 58 g. v. Jēkaba Liepiņa Bilskas pagastā.

54. H. Skujiņa Rauzā.

55. H. Skujiņa Smiltenes pag.

56. Andrejs Vaskis no Kalsnavas.

57. Bāriņš Meņģelē. Balss, 1887. g., nr. 16. LP, VIl, I, 338, 2.

58. A. Gari-Juone no St. Keibinīka Domopoles pag.

59. A. Gari-Juone no 60 g. v. St. Grīstiņa Domopoles pagastā.

60. J . Kalniņš Garkalnē Vidzemē. Brīvzemnieka kr. LP, Vll, I, 341, 7.

61. Viļums Ķuzis Nītaurē Zin. Kom. kr. LP, Vll, 1, 342, 9.

62. Ziemelis Trikātā. Balss, 1889. g., nr. 18. LP, VlI, I, 350, 3.

63. Jānis Janberģis Anceniekos. LP, V, 117, 43, 5.

64. Valija Šķipsna, Z. Lancmaņa kr.

65. Kārlis Skujiņa Valmierā.

66. Kārlis Skujiņa Valmierā.

67. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 66 g. v. J. Birģeļa Aumeisteŗos.

68. B. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

69. B. Skujiņa Aumeisteŗos.

70. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

71. H. Skujiņa Smiltenes pag.

72. H. Skujiņa no 84 g. v. Jāņa Liepiņa Bilskas pag.

73. H. Skujiņa no 64 g. v. Marijas Šūmanes Plāņu pag.

74. 1877. g. J. Dorings uzr. iekš «Sitz. Ber. d. Kurl. Ges.; skat. Dr S. Bienemaņa «Livl. Sagenbuch», 136, 176 LP, VlI, I, 3 0, 6.

75. K. Bankers no sava 55 g. v. tēva Dundagas Cepellejās. LP, VII, I, 349, l.

76. A. Bīlenšteins Alsungā. LP, VII, r; 349, 2.

77. Zlēkās, Kurzemē uzr., Brīvzemnieka kr. LP, VIl, I, 350, 4.

78. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.

79. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

80. H. Skujiņa no 72 g. v. Jēkaba Baltiņa Bilskas pag.

81. Valija Šķipsna Jaungulbenē.

82. H. Skujiņa, Bilskas pag.

83. H. Skujiņa Aumeisteru pagastā.

84. H. Skujiņa no 81 g. v. Reiņa Puriņa Bilskas pag.

85. Kārlis Skujiņa no Antēna Smiltenē.

86. H. Skujiņa Palsmanē.

87. H. Skujiņa no 58 g v. Marijas Pujiņas Smiltenē.

88. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

89. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

90. H. Skujiņa no J. Puriņa Smiltenē.

91. P. Zēvalds Daudzevā.

92. H. Skujiņa no J. Mežieļa Smiltenē.

93. Skujiņa no 65 g. v. Jāņa Jansona Palsmanē.

94. H. Skujiņa Zvārtavas pag.

95. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

96. H. Skujiņa no A. Kauliņa Aumeisteŗos.

97. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

98. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

99. H. Skujiņa no 63 g. v. Jēkaba Pujiņa Smiltenē.

100. H. Skujiņa no 73 g. v. Zanas Briedes Palsmanē.

101. H. Skujiņa Ameisteru pag.

102. H. Skujiņa no 73 g. v. Zanas Briedes Palsmanē.

103. H. Skujiņa no 72 g. v. J. Baltiņa Bilskas pag.

104. K. Jansons no 93 g. v. Pastiņa Plāņos.

105. J. Eniķis j. Jaunlaicenē. D. Ozoliņa «Raganas», Etn. IlI, 1893. LP, VII, I, 345, l3.

106. J. Upītis Jaunrozē. Etn. 1892, II. D. Ozoliņa «Svētku laiki», 102. l. p. LP, Vll, I, 313, 2.

107. Skolnieks Jānis Eglītis Jaungulbenē.

108. No Z. Lancmaņa rokraksta.

109. H. Skujiņa Andrs Ziemelis, Bilskas pag.

110. K. Jansons Plāķos.